Online Training : ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment

25 สิงหาคม 2565

ปัจจุบันระบบมาตรฐานISO 9001:2015 และISO 14001:2015 โดยมุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้สอดคล้องกับเจตจานง (Purpose)และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction)เพื่อให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยการบริหารความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรภายใต้บริบทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)ให้สามารถดำเนินการ/หรือบริการตรงตามเป้าประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงของ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

2.เพื่อเตรียมแผนประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

3.เพื่อทราบแนวประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

·      หลักการในการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

·      ภาพรวมของข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

·      ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

·      แนวทางการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

·      การกำหนดจุดประสงค์ขององค์กร

·      การระบุบริบทขององค์กร

·      การประเมินความเสี่ยง

·      การจัดทำแผนงานการจัดการ

·      การติดตามทบทวนและสื่อสาร

·      การจัดทำแผนการงานจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส

 

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

·      ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

·      ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมหรือผู้เกี่ยวในการทำงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1.ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

2.เข้าใจถึงหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 & ISO14001:2015

3.สามารถในการพิจารณาบริบทต่างๆ ขององค์กรทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.สามารถในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสตามบริบทองค์กรพร้อมแผนการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 6 ชั่วโมง เวลา09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

 

กำหนดการ   วันพฤหัสบดีที่25 สิงหาคม2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           2,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 สิงหาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 164 ครั้ง