Online Training : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

31 สิงหาคม 2565

เป้าหมายการอบรม :

-เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

-เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

-เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

เนื้อหาการฝึกอบรม :

1.  สัญญาจ้างงานประเภทต่างๆ

2.  เงื่อนไขในสัญญาจ้างแรงงาน

3.  เงื่อนไขและระยะเวลาทดลองงาน

4.  สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

5.  การโอนย้ายและการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

6.  การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง

7.  การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

8.  การจ้างแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก

9.  การจัดทำและการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

10.  การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

11. เวลาทำงานปกติ และชั่วโมงทำงานปกติ

12. เวลาพัก และหลักเกณฑ์การจัดให้มีเวลาพัก

13. วันหยุด3 ประเภท และประเด็นปัญหา

14. วันลา7 ประเภท และประเด็นปัญหา

15. ความแตกต่างของค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ

16. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และค่าล่วงเวลา

17. หลักเกณฑ์การทำงานในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด

18. หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus)และสวัสดิการอื่นๆ

19. หลักการจ่ายค่าจ้าง ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม

20. การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

21. การจ่ายเงินให้ลูกจ้างในระหว่างปิดกิจการชั่วคราว

22. วินัยและการลงโทษทางวินัย

23. การเลิกจ้าง และการลาออก

24. หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า

25. การเกษียณอายุ และการต่ออายุเกษียณ

26. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตราค่าชดเชย

27. การย้ายสถานประกอบกิจการ

28. การนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาแทนลูกจ้าง

29. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

30. แนวทางการปฏิบัติหากเกิดกรณีลูกจ้างร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นคดี

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

เรียนONLINEผ่านโปรแกรมZOOMพูดคุยซักถามกันแบบสดๆ เวลา13.00 - 16.30 น.

หมายเหตุ : สมัครใช้ZOOMฟรี ตามLink : https://zoom.us/

 

เอกสารประกอบการสัมมนาOnline : File PDF

คู่มือประกอบการสัมมนา (Slide Presentation)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขล่าสุด

 

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

 

กำหนดการ   วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 สิงหาคม 2565 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 263 ครั้ง