Online Training : เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย

8 กุมภาพันธ์ 2565

ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการส่วนมากนิยมการใช้วิธีขายแบบProduct pushหรือเอาผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นจุดนำเสนอขายเป็นหลักเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งที่เราพลาดโอกาสในการรับรู้และเข้าใจความต้องการซื้อของลูกค้าอย่างที่ควรจะเป็น บางครั้งลูกค้าอาจตัดสินใจซื้อในครั้งแรก เพราะการนำเสนอของพนักงานขายน่าสนใจแต่ไม่สามารถรักษาลูกค้าคนนั้นให้คงอยู่ในระยะยาวได้เพราะพนักงานขายยังไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง จึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อให้พนักงานขายมีแนวทางในการค้นหาPain point (จุดเจ็บปวด) ของลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถนำสินค้าและบริการของเราไปช่วยลูกค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดได้

 

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง

2.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจPain Pointทั้งExternal Pain Pointและ Internal Pain Point

3.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหา Pain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

4.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Sellingกับการขายสินค้าจริง

5.ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นของลูกค้าจากCase Study

6.ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบ SPIN Sellingเพื่อค้นหาPain Pointที่แท้จริง

 

 เนื้อหาหลักสูตร

1.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ

2. Pain Pointคืออะไร?

3. External Pain Point

4. Internal Pain Point

5.เทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

6. SPIN Sellingคืออะไร?

7.ตัวอย่างการใช้บทการตั้งคาถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้า

8.ฝึกวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นตาม Case Study

9.ฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN Sellingเพื่อค้นหาPain PointตามCase Study

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? พนักงานขาย (Sales) ทุกระดับ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.    Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.   เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ

 

กำหนดการ   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์2565

สถานที่        Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]

โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-12.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1579083, 062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 74 ครั้ง