Online Training : เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน

15 ธันวาคม 2565

บทนำ

ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการใช้ทรัพยากรทั้งด้านวัสดุและพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชนรอบข้าง รวมถึงการดูแลรักษาให้เกิดสภาพและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นการยกระดับและเพิ่มคุณค่าต่อสังคมโดยรวม

 

ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งที่เป็นตัวจักรหรือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนแต่ละกระบวนการให้หมุนไปอย่างเป็นระบบ  เพราะหัวหน้างานย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพและความรับผิดชอบในการนำพาสมาชิกในหน่วยงานนั้นๆ ให้มีส่วนร่วมและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รวมทั้งยังต้องสามารถเป็นผู้ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 ให้ประสบผลสำเร็จอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำสามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.     เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำวิธีการจัดการและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspectการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspectการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมEnvironmental Impactการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

3.     เพื่อให้หัวหน้างานเกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงสามารถทำการตรวจติดตามภายในInternal Audit การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารManagement Reviewและการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอกCertifiedได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015.

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·      มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 คืออะไร

·      หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       ISO 14001:2015 Modelของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บทที่2:ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 Requirement

·      บริบทขององค์กร Context of the Organization

·      ความเป็นผู้นำLeadership

·      การวางแผนPlanning

·      การสนับสนุนSupport

·      การปฏิบัติการ Operation

·      การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·      การปรับปรุงImprovement

บทที่3:หัวหน้างานกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·      หัวใจหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·      บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหัวหน้างานในการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่4:องค์กรแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy

·      การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target

·      การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การแต่งตั้งEMR - Environmental Management Representative

·      การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Team

·      การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan

บทที่5:การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect

·      การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การพิจารณาประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·      การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect

·      การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect

บทที่6:วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Objective & Target

·      วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

·      การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Plan

·      การติดตามประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม Monitoring & Measurement

บทที่7:การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·      เทคนิคการสร้างความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

·      การฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน อัคคีภัยหรือสารเคมีหกรั่วไหล

บทที่8:แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      ระเบียบการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดล้อม Procedure

·      วิธีการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Work Instruction

·      แบบฟอร์ม บันทึกและรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      ระบบการควบคุมเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่9:การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

·      การกำหนดเกณฑ์การวัด KPIของกระบวนการEMP

·      การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน,แสงสว่าง,เสียง,น้ำ,อากาศ

·      การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธะสัญญา

บทที่10:การตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit

·      เหตุผลและประโยชน์ในการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

·      การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

·      คุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนของผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

·      วิธีการจัดทำAudit Check Listsที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ

·      เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน

·      การออกเอกสารCAR/PARและการแก้ไขป้องกัน การปิดCAR/PAR

บทที่11:การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting

·      การจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเข้าประชุมทบทวนฝ่ายบริหารInput

·      วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ

·      สิ่งที่ต้องพิจารณาและได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Output

บทที่12:การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

·      สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

·      การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

·      เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ธันวาคม 2565 13 : 00 - 16 : 00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 137 ครั้ง