Online Training : เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66

2 ธันวาคม 2565

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี65/66 ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและผลประกอบการสอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุควิกฤติโควิด นั้นยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทาย แต่ถ้าเรามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์

 

หลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับ

·      แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2565/66

·      กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

·      หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนำเสนองบประมาณอย่างไร

·      รวมสุดยอดเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2565/66

2.กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

·       ควรจะมีข้อมูลประกอบการนำเสนออะไรบ้าง

·       กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนำเสนออย่างไร

3.รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี?

4.เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม

·      ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

·      การสำรวจค่าจ้างการวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรือผลสำรวจ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ

·      เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ

5.ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน

·      การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ

·      การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปีกับบริบทที่องค์กรประสบกับภาวะวิกฤติโควิดควรทำอย่างไร

·      การประเมินค่างาน การจัดชั้นงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้องกับการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี หรือไม่ อย่างไร?

6.ปัญหา ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

·      กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือน

·      กรณีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน

·      กรณีปัญหาจากการกำหนด Force Rangผลงาน

·      หากไม่กำหนดForce Rangผลงาน จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนอย่างไร?

·      หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจำปี จะมีวิธีการปรับค่าจ้างอย่างไร?ฯลฯ

7.ถาม - ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

·      ผู้บริหารองค์กร เจ้าของกิจการ

·      ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

·      ผู้บริหารหน่วยงาน นักบริหารค่าจ้าง ทุกประเภทกิจการ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 6 ชั่วโมง เวลา09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

กำหนดการ   วันศุกร์ที่2 ธันวาคม2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           2,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 72 ครั้ง