Online Training : เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

15 ธันวาคม 2565

"งบการเงิน" เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้บริหารไม่ว่าอยู่ในสายงานใด ก็ควรต้องใส่ใจและอ่านให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะทุกๆ รายการในงบการเงินจะแสดงถึงสถานะของผลการดำเนินงาน รายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน รายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน เนื่องจากงบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่ต้องมีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีเป็นประจำรายเดือน และปิดบัญชีทุกปี

 

ในการอ่านและวิเคราะห์ "งบการเงิน" สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง ย่อมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตัดสินใจดำเนินการกับภาวะวิกฤติหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการขององค์กรย่อมดีขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ

2.     เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน

3.     เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.     ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต,ผู้จัดการฝ่ายบุคคล,ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2.     ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ,ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต,ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

3.     หัวหน้างาน,ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่ควรเข้าใจเรื่องการบัญชี

 

หัวข้อการสัมมนา

บทที่1:หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

·      หลักการพื้นฐานของการบัญชี

·      งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

·      งบดุล งบกำไรขาดทุนมีรายการอะไรบ้าง

บทที่2:หัวใจของงบการเงินคืออะไร 

·      หัวใจในการอ่านงบดุล คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง

·      หัวใจในการอ่านงบกำไรขาดทุน คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง

บทที่3:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบดุล ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

·      วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบดุล

·      รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร บ่งบอกอะไร

·      รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป ตัวเลขของแต่ละรายการบอกอะไร เหมาะสมหรือไม่ ควรจะปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างไร

·      รายการการสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วยอะไร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน หลักการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละประเภทเป็นอย่างไร การตรวจสอบรายการทรัพย์สิน อายุการใช้งานคงเหลือ การตัดบัญชีรายการทรัพย์สินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือสูญหาย การพิจารณาจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทน

·      รายการหนี้สินและส่วนของทุน ทั้งกำไรหรือขาดทุนสะสม

บทที่4:เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน

·      อะไรคือรายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้

·      ข้อแตกต่างของรายรับหลัก และรายรับอื่น

·      รายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อไรจะบันทึกบัญชีเป็นรายจ่าย

·      หลักการคิดต้นทุนการผลิต

·      ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง มีหลักกฎหมายกำหนดอย่างไร

บทที่5:เทคนิคการบริหารจัดการเมื่ออ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบดุล

·      ต้องทำอะไร เมื่อผลการดำเนินการมีกำไร

·      หากผลการดำเนินการติดลบ ผู้บริหารต้องทำอย่างไร

·      ทำอย่างไรให้มีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

·      วิธีการลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

·      วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค

·      วิธีการลดต้นทุนของเสียในการผลิต ของเสียจากการเคลมของลูกค้า

·      วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป

·      วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flowเงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ

·      เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้

·      มองย้อนมาดูสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างไร

·      โครงการลงทุนในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนา และตอบข้อซักถาม

2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ธันวาคม 2565 09.00-12.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 78 ครั้ง