Online Training : เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

30 พฤศจิกายน 2565

ISO 9001:2015 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ผ่านการควบคุมกระบวนการ การตรวจประเมินโดยต้องบันทึกเป็นเอกสารสารสนเทศเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ได้กำหนดไว้ในข้อ7.5.3 เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเอกสารพร้อมและเหมาะกับการดำเนินการ การแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การจัดเก็บ การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องมีผู้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมเอกสารสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน ไม่มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารแต่ละประเภท การจัดทำตารางการควบคุมเอกสาร การขออนุมัติทำลายเอกสารคุณภาพ

 

นอกจากนี้DCCยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย QMRในการขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีDCCที่เก่งต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด การควบคุมเอกสารสารสนเทศ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านการสื่อสารและการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประชาสัมพันธ์นโยบายคุณภาพ การติดตามผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การตรวจติดตามภายใน การเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของDCCในการดูแลควบคุมเอกสารให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.     เพื่อให้DCCสามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วยQMRในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

3.     เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

·       TimelineของระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015

·      หลักพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle

·      วงจรPDCAกับระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015

บทที่2:ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

·      บริบทขององค์กร Context of the Organization

·      ความเป็นผู้นำLeadership

·      การวางแผนPlanning

·      การสนับสนุนSupport

·      การปฏิบัติการOperation

·      การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·      การปรับปรุงImprovement

บทที่3:บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)

·      บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)

·      คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)มีอะไรบ้าง

บทที่4:ระบบเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

·      ประเภทของเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Kinds of Documentation

·      การจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

·      เทคนิคการเขียนProcedure, Work Instruction

·      เทคนิคการกำหนดและการควบคุมแบบฟอร์ม Form

·      เทคนิคการกำหนดและควบคุมเอกสารสนับสนุน Support Documents

บทที่5:เทคนิคการควบคุมเอกสารสารสนเทศ

·      เทคนิคการกำหนดรหัสเอกสารสารสนเทศแต่ละประเภท

·      เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารสารสนเทศแต่ละประเภท

·      เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารสารสนเทศ

·      เทคนิคการออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร

·      เทคนิคการขอยกเลิกเอกสาร การขออนุมัติทำลายและการทำลายเอกสาร

·      เทคนิคการจัดทำตารางการควบคุมเอกสารสารสนเทศ

·      เทคนิคการควบคุมเอกสารสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

บทที่6:การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามระบบ ISO 9001:2015

·      อะไรที่DCCจะต้องทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามระบบISO 9001:2015

·      ประเภทของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

·      เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บรรลุผลสำเร็จ

บทที่7:การประสานงานและติดตามผลตามระบบ ISO 9001:2015

·      สิ่งที่DCCจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ตามระบบISO 9001:2015

·      เทคนิคในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จ

·      สิ่งที่DCCจะต้องทำการติดตามผลและสรุปรายงานตามระบบISO 9001:2015

บทที่8:เทคนิคในการจัดทำ การติดตามผลและรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·      เทคนิคในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·      เทคนิคในการติดตามและรายงานผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

บทที่9:เทคนิคในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·      เทคนิคในการจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan

·      เทคนิคในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Lists of Internal Auditor

·      เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists

·      แบบฟอร์ม และตัวอย่างAudit Check Listsที่มีประสิทธิภาพ

·      เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในและการออกเอกสาร CAR/PAR

·      เทคนิคในการปิด CAR/PARที่ถูกต้องตามระบบISO 9001:2015

บทที่10:การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review

·      ประเภทของข้อมูลที่ต้องนำเข้าในการทบทวนของฝ่ายบริหาร

·      เทคนิคในการจัดทำข้อมูลแต่ละประเภท

·      เทคนิคในการนำเสนอ และการรายงานต่อฝ่ายบริหาร

·      ประเภทของสิ่งที่ได้รับจากการทบทวนของฝ่ายบริหาร

·      เทคนิคในการบันทึกรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

บทที่11:การเตรียมตัวรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

·      สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจสอบจากภายนอก

·      การรับรองขณะทำการตรวจสอบจากภายนอก

·      การสรุปผลการตรวจสอบจากภายนอก

บทที่12:การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

·      ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร

·      การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการบริหารคุณภาพในยุคดิจิตอล

·      ก้าวต่อไปสู่ISO 9001 versionใหม่

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤศจิกายน 2565 13 : 00 - 16 : 00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3764 ครั้ง