Online Training : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

10 สิงหาคม 2565

ปัจจุบันนี้ มีการที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจในเกือบทุกๆ ด้าน บางครั้งส่งผลให้การเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกระทำได้โดยง่าย และก่อเกิดให้ประโยชน์สูงสุดของการทำธุรกิจ แต่อีกด้านหนึ่งอาจสร้างปัญหาและความเดือดร้อนหรือความเสียหายได้ หากนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอม

 

ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎหมาย ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection ActB.E.2562 (2019) หรือPDPA)กฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อองค์กรเท่านั้น ยังส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล นายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานบุคคล จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งนี้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองส่วนบุคคลจะประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2565

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูล

3. เพื่อสร้างและกำหนดการจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information)ให้สอดคล้องกับกฎหมายได้

4. สร้างความเข้าใจบทลงโทษถ้าละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

หัวข้อการอบรม

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง

2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรต้องปฏิบัติ

·       "ข้อมูลส่วนบุคคล" คืออะไรบ้างและใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องระวังอย่างไร

·      การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง?

·      ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Processor)และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)คือใคร?มีบทบาทหน้าที่อย่างไร

·      สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูลมีอะไรทำได้บ้าง ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งโทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษปรับทางปกครอง

3. ขอบเขตการใช้บังคับ

4. สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

5. แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและเอกสารอะไรบ้างในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้

8. จะกำหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างไร

9. บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับนายจ้าง และฝ่ายบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ข้อมูลใดเรียกเก็บได้ ข้อมูลใดเรียกเก็บไม่ได้?

·      ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรณีใด/ประเภทใดบ้าง ต้องขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไม่ต้องขอความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·      เทคนิควิธีการดำเนินการด้านขอความยินยอม จากลูกจ้างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน

10. ถาม-ตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตรONLINE6 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.   เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

 

กำหนดการ   วันที่ 10 สิงหาคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           2,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อนสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 สิงหาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 49 ครั้ง