Online Training : การวางแผนและควบคุมการผลิต

23 สิงหาคม 2565

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตและบริการปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการทำงาน ด้วยเหตุนี้การนำเอา

"กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต" จะทำให้การผลิตสามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

 

หลักสูตร "กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต" จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก4M (Man / Machine / Method  /Materials)โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อสร้างแนวคิดในการการวางแผนและควบคุมการผลิต

         เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

         เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารการผลิต

         เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

         เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

1.หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอุตสาหกรรม4.0

2.ความสำคัญของการส่งงานให้กับ "ลูกค้าภายใน" และ "ลูกค้าภายนอก"

3.แนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management; OM)

4.ระบบการผลิต (Production System)และตัวชี้วัดการปฏิบัติการ

5.การบริหารจัดการผลิตตามหลักการ4M Management

6.การจัดการการผลิต และแนวทางการเพิ่มผลผลิต (Production and Productivity)

7.การจัดการด้านคุณภาพ และต้นทุน (Quality and Cost Management)

8.รู้จักการปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิคต่างๆ ของECRS

·         Eliminate =ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก

·         Combine =เอามารวมกัน

·         Re-arrange =จัดเรียงใหม่

·         Simplify =ทำให้ง่ายขึ้น

9.กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตแบบมีส่วนร่วมด้วย 5, KAIZENและQCC

10.กิจกรรมส่งเสริมการผลิตแบบทุกคนมีส่วนร่วม

         แนวคิด5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

         ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

         การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCC

         เทคนิคการใช้ระบบPOKA YOKEเพื่อลดของเสีย

         TPMการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

-แนวคิดองค์รวมในการสร้าง "กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต"

 

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09:00 - 12:00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 

กำหนดการ   วันอังคารที่23 สิงหาคม2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 สิงหาคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 42 ครั้ง