Online Training : การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

23 สิงหาคม 2565

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต,การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตและการสีส่วนร่วม จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์Q C D (Quality, Cost, Delivery)เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ความสำเร็จทางด้านการบริหารงาน หมายถึงความสามารถทำให้ได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเกิดการปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานด้วยKAIZENให้กับพนักงานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน  การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย

 

คุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการปรับปรุงสามารถทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้การทำ ไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จต้องมีทัศนคติที่ดีได้แก่ต้อง ละทิ้งความคิดเก่าที่ว่าไม่สามารถทำได้และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทำได้ (Can do),อย่ายอมรับคำแก้ตัว,ไม่ต้องแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุงงานก่อนลงมือทำ,ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากมายเพื่อทำการปรับปรุง,การปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบเป็นต้น

 

โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงาน ด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยมีแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดKAIZEN โดย "เปลี่ยนวิธีการ ปรับวิธีคิด" ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและวิธีการประยุกต์การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางลดขั้นตอนในการทำงานและลดต้นทุนในการทำงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่การทำงานส่วนงานฝ่ายผลิต

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

1.ความสำคัญของการพัฒนางานและองค์กรในปัจจุบัน

2.แนวคิดการปรับปรุงงานแบบKAIZENคืออะไร?ทำไมจึงสามารถลดต้นทุนและความสูญเสีย

3.รูปแบบการคิดในการพัฒนางานแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดไคเซ็น

·       Workshop Growth mindset Vs Fixed mindset

·       Workshopความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ

4.หลักการเขียนข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

5.การแบ่งประเภทและระบบข้อเสนอแนะของไคเซ็น (KAIZEN Suggestion)

·       Workshopผู้เข้าอบรมทุกคนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองknowledge Shareคนหรือกลุ่มละ5 นาที และวิทยากรให้คำแนะนำ

6.ปัญหาที่ควรนำมาทำและไม่ควรนำมาทำ ไคเซ็น

7.หลักการพื้นฐานของไคเซ็นในการปรับปรุงงานทั้ง3 หลักการ

7.1 หลักการแรก5ส และVisual controlของ ไคเซ็น

7.2 หลักการที่สอง วิธีการปรับปรุงงานโดยการวิเคราะห์กระบวนการ ตามหลัก เลิก/ลด/เปลี่ยน และECRS

-หลักการเขียนขั้นตอนการทำงานเพื่อหาจุดปรับปรุงงานด้วย Flow Process Chart

-หลักการและการประยุกต์ใช้ECRS (ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก/เอามารวมกัน/จัดเรียงใหม่/ ทำให้ง่ายขึ้น

Workshopวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงงานด้วยKAIZEN

 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13:00 -16:00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 สิงหาคม 2565 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 274 ครั้ง