Online Training : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

27 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อสร้างความรู้สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามหลักการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

2.     เพื่อสร้างความรู้ของความสำคัญของการการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

3.     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

4.     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

5.     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกและลงมือในการเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 

 

เนื้อหาวิชา

1.     ความหมายและความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

อธิบายความหมายและความสำคัญของการการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธี

2.      Maintenance Dayกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

3.      OEEกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

4.     การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)แนวคิดการดำเนินการ7 ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

5.     รูปแบบและชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

อธิบายถึงรูปแบบและชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร สำหรับภาคปฏิบัติจัดให้มีกิจกรรมของรูปแบบและชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

6.     การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเสียแล้วซ่อมและการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร

อธิบายถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเสียแล้วซ่อมและการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร ให้มีกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรที่มักเกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา การป้องกันปัญหา และการแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ

7.     เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน

อธิบายถึงเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน จัดให้มีการคิดวิเคราะห์ เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน

8.     เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุงแก้ไข

อธิบายถึงเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุงแก้ไข จัดให้มีการคิดวิเคราะห์เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุงแก้ไข

9.     เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคาบเวลา

อธิบายถึงเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคาบเวลา จัดให้มีการคิดวิเคราะห์เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคาบเวลา

10. เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

อธิบายถึงเทคนิคการเก็บข้อมูลและการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร จัดให้มีการคิดวิเคราะห์เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

คุณสมบัติของผู้รับการฝึก  ช่างเทคนิค,พนังงานผลิต,วิศวกร,หัวหน้างาน,และผู้สนใจ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

 

กำหนดการ   วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2565 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 590 ครั้ง