Online Training : การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

30 มิถุนายน 2565

หลักการและเหตุผล :

องค์กร1 องค์กรนั้นประกอบด้วยบุคลากรที่ล้วนเต็มไปด้วยความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านนิสัยใจคอ บุคลิกภาพความเชื่อประสบการณ์รวมถึงความแตกต่างในด้านภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กรดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องงแปลกที่บางครั้งความแตกต่างเหล่านี้มักจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษ (Toxic)ในองค์กรและตามมาด้วยการสูญเสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายหรือบางครั้งต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย

          

จะดีกว่าไหมถ้าองค์กรสามารถเรียนรู้และหาประโยชน์จากความแตกต่างเพื่อก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรมีการแบ่งปันองค์ความรู้ข้ามฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.     ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง

2.     สามารถเข้าใจหลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน

3.     เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน)

4.     การประสานทีมงาน (cross functional)ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ

5.     เกิดความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่นเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

·      กิจกรรมDiversityแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

·       "Jo-Hari Windows"หน้าต่างปฏิสัมพันธ์

·       workshop "DISC"รู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่น

§เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหาร360 องศา

·      การผสานความรู้และทักษะที่แตกต่างหลากหลายเพื่อมองเห็นมุมมองใหม่ๆ (Knowledge Sharing)

·       Workshopเพื่อให้เห็นความสำคัญของทุกหน่วยงานต้องมีการวางแผนและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ (Accountibility)

·      การใช้ข้อมูลเพื่อหาคำตอบและแก้ปัญหา

·      กิจกรรม "นักสืบจำเป็น" แบ่งปันข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพื่อตัดสินใจ (Dicision Making)

·       workshop "NASA"จำลองสถานการณ์การเอาชีวิตรอดของนักบินอวกาศเรียนรู้หลักการผสานพลังความคิดให้เกิดประสิทธิภาพ (Synergy)

·       recapกิจกรรมและสรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

 

กำหนดการ   วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มิถุนายน 2565 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 49 ครั้ง