(Online Training) หลักสูตร HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)

24 - 25 พฤศจิกายน 2564


ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ "คน" ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน  วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset ปรับProcessและUpskill & Reskillให้เท่าทัน  การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

การบริหารบุคลากร ในอนาคตจะไม่ใช่หน้าที่ของHRเพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสายงานที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีม ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ พร้อมให้Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กรในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร


วัตถุประสงค์

·          เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล

·          เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องมือในการบริหารบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อดี และข้อจำกัดของระบบงานHR ในองค์กรได้

·          เพื่อร่วมผลักดันบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

 

 

เหมาะสำหรับ

·      ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานในสายงานต่างๆ ที่ต้องบริหารทีมงาน

·      ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน

 


หัวข้ออบรม

Module: 1 Overview: Lead People

·      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงHuman Capital Trends

·      บทบาทหน้าที่ของLine Manager Role of Non HR

Module: 2 Strategic HR Management

·      แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่  Modern Organization & Agile Team

·      วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่Workplace Culture in the Future

Module: 3 กลยุทธ์การสรรหา Talent ให้องค์กร

·      ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กรWorkforce Design:Aligning your organizational goals

·      การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงWorkforce Planning:Right people, Right time, Right skills

·      สรรหาคนที่ใช่ขององค์กรRecruitment & Selection Techniques

Module: 4 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

·      ทักษะรับมืออนาคตFuture skills

·      ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์Reskill & Upskill workforce

·      พัฒนาทักษะอนาคตคน เตรียมความพร้อมอนาคตองค์กรWorkforce Development Techniques

Module: 5 กลยุทธ์การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ

·      ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงานRole & Job Grade Structure

·      ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งานAnnual Salary Increase

·      การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่าPeople Budget Technique

·      บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่งSalary Planning for Talent

Module: 6 กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรม

·      ระบบบริหารผลงาน  Performance Management System

·      การนำตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคลCascading Corporate KPIs to Individual KPIs

·      การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance Appraisal

Module: 7 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันและแรงงาน

·      กฎ ระเบียบ บทลงโทษ การทำงานร่วมกันในองค์กรDiscipline & Punishment

·      การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรEmployee Engagement

·      การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานEmployee Experience

 

 

โปรโมชั่น Online Trainingราคาต่อ2ท่าน (สมาชิก 5,885 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/48046

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500ต่อ451-456

อีเมล์ :[email protected].or.th

 


วิทยากร


คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ Executiveฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
คุณฉันทลักษณ์ มงคล  ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถานที่อบรม (VENUE)

Online Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 - 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

จัดโดย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : 02-619-5500 ต่อ 451-456

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,885 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 39 ครั้ง