(Online Training) หลักสูตร การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน

16 พฤศจิกายน 2564


การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

        หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น - ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
 • หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
 • พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 


หัวข้ออบรม

 • แนวคิด Daily Management 
 • องค์ประกอบของ  Daily Management
 • บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
 • เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
 • เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
 • เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
 • Workshop: กรณีศึกษาของโรงงาน

 

 

โปรโมชั่น Online Trainingราคาต่อ2ท่าน (สมาชิก 3,959 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/47285

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500ต่อ451-456

อีเมล์ :[email protected].or.th


วิทยากร


คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่ปรึกษา และบรรยายฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริม การเพิ่ม ผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา, Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่อบรม (VENUE)

Online Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

จัดโดย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : 02-619-5500 ต่อ 451-456

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,959 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 82 ครั้ง