Online Program Zoom หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่าง

25 มกราคม 2565


Online Program Zoomหลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบOutsourcing ต้องบริหารอย่างไร..?อบรม วันที่25 ม.ค.65

 

 

อบรมแบบONLINEผ่านZOOM

เวลาอบรม13.00-17.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ1900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

สมัครเข้าอบรม4 ท่าน ชำระเพียง3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นายจ้าง,ผู้บริหาร หรือHR.ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsourceแตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง

เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsourceนายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้าง ประจำของบริษัทฯได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า กะบ่าย,กะดึก,หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน,ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

  หัวข้อในการอบรม

วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsourceมีอะไรบ้าง..?

บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?

เช่น วันทำงาน - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง - การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ

ผู้บริหาร หรือHR.ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?

เช่น สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด- สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด - สัญญาจ้างทำของ - ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย

การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรงOutsourceเพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

เช่น ระยะเวลาการจ้าง - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การส่งคืนลูกจ้างกรณีเกิดปัญหาในการทำงาน

มีตัวอย่าง :การเขียนสัญญาจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

เช่น การจ่ายค่าจ้าง - จ่ายเงินเพิ่มจากการทำงาน - การจ่ายสวัสดิการ - การปรับค่าจ้าง - การกำหนดให้ได้รับสิทธิจากเงินกองทุนต่างๆ

สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯหรือไม่ เพราะอะไร..?

การได้รับสิทธิวันหยุด,วันลาต่างๆ ,การทำงานประจำกะเช้า ,ต้องเข้ากะบ่าย ,กะดึก

ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัทOutsourceทำได้เพียงใด..?

เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน - การย้ายหน่วยงาน - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้างเพราะเหตุต่างๆ

กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างกักตัว14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื้อจากcovid- 19 ระบาด ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

ลูกจ้างที่ผ่านบริษัทOutsourceจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับสิทธิการว่างงานหรือไม่เพราะอะไร..

กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจากcovid-19ระบาด จนเกิดวิกฤต ลูกจ้างไม่มีงานทำ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน30 หรือ60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

การแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ -การได้รับสิทธิการว่างงานของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากcovid-19 ระบาด จึงมีนโยบายยกเลิกสัญญาจ้าง บริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

ต้องรับผิดต่อบริษัทOutsourceกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดหรือไม่..- การบริหารส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัทOutsource 11.กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัทOutsourceไปแล้ว เมื่อบริษัทOutsourceไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..

กรณีบริษัทOutsourceจัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?

หนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ทำงาน - บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว - บัตรพิสูจน์สัญชาติ

กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsourceตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?

กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsourceทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน

เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsourceประสบอันตราย ,เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?

ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัทOutsourceเกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯอย่างไร..?

กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัทOutsourceเมื่อบริษัทOutsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัทOutsourceจะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?

เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsourceปฏิบัติงานกลับบริษัทฯไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน,ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา118 กับใคร..?

ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ

ถาม - ตอบ - แนะนำ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - ฝ่ายHR. -บุคคลทั่วไป

วิทยากร  อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ9 ปี

เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

วิทยากรบรรยายหลักสูตร40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้

วิทยากรบรรยายหลักสูตรUpdateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้MOU.

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

วิทยากรบรรยายหลักสูตรUpdateกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2564

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี2564

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร.

วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

วิทยากรบรรยายหลักสูตรได้รับผลกระทบจากcovid-19ระบาดมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต้องบริหารอย่างไร..

มีเอกสารอบรมแจกฟรี

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มกราคม 2565 13.00-17.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 87 ครั้ง