"On Boarding Program โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ

18 มกราคม 2562


หลักการ/เหตุผล

จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลี่ยนผ่านของ"คน" ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุคปัจจุบันต้อง "เผชิญกับความท้าทาย" ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น "การสรรหา" จนถึง"การรักษา" เพราะคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแต่กลับ อยู่ไม่นาน ดังนั้น ฝ่ายHRจึงต้องเป็น "กัปตันเรือ" ในการขับเคลื่อน"ทรัพยากรบุคคล" ให้เขา รักและผูกพัน เมื่อเขา"ก้าวเข้ามา" แล้ว ก็อยากให้ อยู่กันนานๆ มาช่วยกัน "ขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เปิดมุมมองใหม่เชิงกลยุทธ์กับ "การต้อนรับ" พนักงานใหม่ นอกจาก "การปฐมนิเทศพนักงาน" ยังมีกระบวนการอื่น ๆ อีกด้วย
 • เรียนรู้หลักการและวิธีการ "จัดทำโปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่"

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

·         มุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่าน ระหว่าง "คน" กับ "ยุคสมัยประกอบด้วย

  • 1. พฤติกรรมของ"คนรุ่นใหม่"New Genในมุมมองต่าง ๆ
   • มุมมององค์กรที่ทำงานด้วย
   • มุมมองบริหารคนขององค์กร
   • มุมมองการทำงานกับผู้อื่น
   • มุมมองการใช้ชีวิต

อะไรและอย่างไรกับบทบาทของฝ่ายHRเพื่อให้"บุคลากร" รักและอยู่ทำงานกับองค์กรยาวนาน

 • ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง "การปฐมนิเทศพนักงาน กับ โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่
 • 3(esc) ยุทธศาสตร์เป้าหมายในการจัดทำ "โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่" ของฝายHR
  • 1. 3e: เพื่อสอดรับกับ "ความคาดหวัง-ประสบการณ์-ประจักษ์แจ้ง สำหรับ"พนักงานใหม่"
  • 2.3s: เพื่อให้"พนักงานใหม่" เริ่มงาน-ทำต่อ-ปากบอก
  • 3.3c: เพื่อให้ฝ่ายHRสื่อสาร - สร้างคุณค่า-ภาพลักษณ์

·         4ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ "โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่" ให้สำเร็จ

o   1. ผู้บริหารระดับสูง

o   2. ฝ่ายHR

o   3. ฝายงาน

o   4. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน (On Boarding Action Plan) : ทำอะไร ทำอย่างไรให้"แผนงาน" ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการได้รับ "เสียงสะท้อน" จาก พนักงานใหม่

1.   การทำFocus Group

2.   การทำAfter Staff Probation Interview

3.   การทำStaff Opinion Box

·         ตัวอย่างและแนวทางการทำ "โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่" จากองค์กรชั้นนำ

·         ถามตอบประเด็นปัญหา


 • อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

   (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนากรณีชำระหน้างาน ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

   Early Birdชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

1.2ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา109 เลขที่029-7110-496

          

ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามีที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น(Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:คุณอรัญญา086-6183752

Professional Training Solution

Tel 02-1753330,086-6183752 

Fax.  02-9030080ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,ptstraining3@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับในองค์กร

วิทยากร

อ. พรเทพ ฉันทนาวี


สถานที่อบรม (VENUE)

Grandsukhumvit Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 มกราคม 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution -PTS Training
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 บาท/Early Bird 3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 686 ครั้ง