หลักสูตร : Leagile (Lean + Agile) Management

15 กรกฎาคม 2563


Leagile (Lean + Agile) Management 

Key Contents

♟ ความสำคัญในการปรับกระบวนทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตอบสนอง ลูกค้าในอนาคต (Paradigm Shift) People, Process & Technology

♟ ค้นหาจุดกำเนิดคุณค่าใหม่โดยการ สร้างนวัตกรรมของธุรกิจ และกระบวนการ (Product & Process Innovation)

♟ อะไรคือ Leagile ?

♟ Lean Management VS Agile Management

♟ ปรับใช้ Leagile เข้าสู่การสร้างนวัตกรรม ของธุรกิจและกระบวนการ

    • การตอบสนองความไม่แน่นอน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

    • ทำน้อยให้ได้มาก

    • ส่งมอบสิ่งที่ใช่ (Right Product) ให้ลูกค้าได้รับคุณค่า

    • ทำงานแบบง่ายๆ โง่ๆ (Keep it simple stupid : KISS)

♟ ปัจจัยคน (Human Factors)

♟ Workshop : Leagile canvas (R) ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยนำสู่การเปลี่ยนแปลงที่มอบ คุณค่าอย่างรวดเร็ว (Deliver Value Early)


Key Benefits

1. เรียนรู้แนวคิด การประยุกต์ใช้และปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลัก การจัดการแบบ Leagile เพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มความคล่องตัว

2. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อตอบสนองความคาดหวัง ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมหาศาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. เรียนรู้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ด้วยวิธีการแบบสมัยใหม่ ลดความสูญเปล่า ให้มากที่สุด เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชา การจัดการการดำเนินงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหาร การปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ที่ปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐเเละเอกชนสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 กรกฎาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 495 ครั้ง