Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

24 พฤษภาคม 2562

หลักการและเหตุผล

     คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกสิ่งนี้ว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะเรามีความเชื่อว่า การทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและถ้าท่านต้องเป็นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้

     หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ต่อองค์การ

-ทำให้มีผลงานเพิ่มขึ้น 

-ทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา 

-ช่วยแก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

-เป็นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ 

-เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีในองค์การ 

-ช่วยเสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทำงาน 

ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

-มีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจ 

-ได้รับโอกาสแสดงความสามารถ 

-เป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบในการทำงานด้วยการจัดการที่เป็นระบบ 

-เป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

-มีช่องทางได้แสดงความคิดริเริ่ม จากการบริหารที่ถูกต้อง 

-มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี ด้วยจิตวิทยาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 

ประโยชน์แก่ตัวผู้บังคับบัญชา

-แบ่งเบาภาระในงานขององค์กร 

-มีเวลาริเริ่มงานใหม่ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ทราบความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และกระจายงานได้ถูกต้อง 

-ช่วยให้ทราบปัญหาของงาน และคนอย่างถูกต้องตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

 

หัวข้ออบรม

1.กรอบความคิดผู้นำ                                 

    ·การส่งเสริมทัศนคติของตนเอง

    ·ปรับมุมคิดสู่ผู้จัดการมืออาชีพ

    · 5หลักคิดที่เป็นปัญหาในการทำงาน

2.รู้เรื่องการจัดการ  

    ·การทำงานเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

    ·การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

    ·หลักคิดในการบริหาร (การบริหารงาน)

    ·การประเมินผลงานในการทำงาน

    ·การเจรจาเพื่อความสำเร็จ (การบริหารคน)

    ·การขจัดข้อโต้แย้ง สู่ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม

3.เทคนิคการเป็นผู้นำที่ประสิทธิภาพ 

    ·การจูงใจ และมอบหมายงาน

    ·เทคนิคการเป็นโค้ช สู่การสอนอย่างมืออาชีพ

    ·การกระจายงาน และการสื่อสาร

    ·จิตวิทยาการเป็นผู้นำและมัดใจลูกน้อง

4.รู้การสร้างทีมงาน 

    ·ความสามารถทำงานภายใต้วิกฤติความกดดัน ในการทำงานเป็นทีม

    ·การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารบุคคล

    ·การสร้างความสมดุลการทำงานเป็นทีม

    ·เทคนิคHORENSO

    · Happy work place

 

เทคนิคการฝึกอบรม 

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซ.4-6

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 พฤษภาคม 2562

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283, 021912509

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 122 ครั้ง