Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน (Kaizen for Improvement )

18 ธันวาคม 2563


หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานในองค์กรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นของการทำงาน องค์กรจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกกันว่า ไคเซ็น(Kaizen)ไคเซ็นเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต่อยอดมาจาการทำ 5ส ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตน หรือหน่วยงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen

2.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการทำKaizenและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

·       หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ คณะทำงานไคเซ็น

·       ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·       กรอบแนวคิดของ Kaizen

·       แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตตามหลัก QCDSMEE

·       การค้นหาจุดที่ต้องทำปรุงในการทำงาน

·       เทคนิคของการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizenพร้อมกรณีศึกษา

·       การนำเสนอแผนเพื่อปรับปรุงงานตามหลัก Kaizen

·       หลักการทำ ECRSเพื่อการปรับปรุงงาน

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยาย  การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

 


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 ธันวาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 116 ครั้ง