Innovation & Business Design Thinking

14 พฤษภาคม 2562

Innovation & Business Design Thinking (14 พ.ค. 62)


     ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่า ความแตกต่าง เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered)

     Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงธุรกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยหัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Human-Centered) ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากลูกค้าโดยวิธีการต่างๆ และนำมาระดมความคิดเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมKey Contents

1. ทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21

    ท่านจะได้เข้าใจถึงทักษะการคิดในยุคปัจจุบันว่ามีทักษะการคิดอะไรบ้าง

       • Critical Thinking - Collaboration

       • Communication - Creativity

2. นวัตกรรมองค์กรและการสร้างสรรค์

   ท่านจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้คำถามเป็นตัวชี้นำสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร เช่น What could we look at in a new way? , What could we use in a new way?

3. Design Thinking การพัฒนาแนวคิดเชิงออกแบบสไตล์ Stanford

   ท่านจะได้เรียนรู้ถึงถึงหลักการคิดเชิงออกแบบในสไตล์ของ Stanford ว่าเป็นอย่างไร แบบไหน

4. Why — The Advantage (ข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบ)

   ท่านจะเข้าใจถึงข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบว่าทำไมยุคนี้องค์กรต่างๆ หันมาใช้ Design Thinking กัน เพราะ Design Thinking เอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)

       • "เข้าใจ" กลุ่มเป้าหมาย

       • "เข้าถึง" ทางออกของปัญหา

       • "พัฒนา" นวัตกรรม/บริการ

5. What — Definition of Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบคืออะไร)

   ท่านจะเข้าใจถึงการคิดเชิงออกแบบอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และสามารถนำเอาความคิดสร้างสรรค์ มุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย หาแนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบแล้วพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ตามสถานการณ์นั้นๆ

6. How —The Process of Design Thinking (กระบวนของการคิดเชิงออกแบบ)

   ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ

       • Empathize : ทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

       • Define : ระบุปัญหาหรือประเด็น

       • Ideate : ระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด

       • Prototype : สร้างแบบจำลอง หรือการสร้างต้นแบบ

       • Test : ทดสอบต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

7. How to Build a Culture of Empathy to Support Design Thinking (การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการคิดเชิงออกแบบ)

   ท่านจะได้เรียนรู้และสามารถนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและทำอย่างไรให้สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปได้Key Benefits

1. เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process

2. เรียนรู้การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

3. เรียนรู้การสร้าง Innovation Culture ในองค์กรอย่างยั่งยืนคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

- อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการดำเนินงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติ มหาวิทยาธรรมศาสตร์

- ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 พฤษภาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 776 ครั้ง