ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3 กุมภาพันธ์ 2564

ISO 45001:2018เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำข้อกำหนดเป็นมาตรฐานสากลด้วยโครงสร้างHigh Level Structureและยังเป็นการต่อยอดจากระบบOHSAS 18001:2007เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสมาชิกในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 

2.เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018อย่างเป็นระบบ 

3.เพื่อให้สามารถต่อยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007สู่ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO 45001:2018อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1.ผู้บริหารขององค์กร,ตัวแทนฝ่ายบริหาร,คณะกรรมการและคณะทำงาน 

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ),จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน 

3.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิธีการฝึกอบรม 

1.บรรยายเนื้อหา การตีความข้อกำหนด และวิเคราะห์ข้อกำหนดแต่ละกระบวนการ 

2.นำเสนอตัวอย่างและรูปแบบแนวทางปฏิบัติจริง และกรณีศึกษา

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO 45001:2018 

·ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

·ประโยชน์ที่ได้รับของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บทที่2:ข้อกำหนดตามมาตรฐานISO 45001:2018 Requirement 

·หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

·การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บทที่3:แนวทางการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานของระบบISO 45001:2018 

·การจัดทำนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

·การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก 

·การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

·การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

·การพิจารณากฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

·วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

·การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้และความตระหนัก 

·การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำแนะนำปรึกษา 

·การควบคุมการปฏิบัติงาน 

·การกำหนดมาตรการสำหรับผู้รับเหมาและผู้รับจ้างภายนอก 

·การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกับสภาวะฉุกเฉิน   

·เอกสารที่จำเป็นและการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 45001:2018 

บทที่4:การตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

·การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

·การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการลดความเสี่ยงและอันตราย 

·การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน ควัน 

·การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย ประกาศหรือข้อบังคับ 

บทที่5:การตรวจติดตามภายในInternal Audit 

·การวางแผนการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 

·เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 

·การพิจารณาออกCAR/PARและการปิดCAR/PAR 

บทที่6:การทบทวนฝ่ายบริหารManagement Review ISO 45001:2018 

·สิ่งที่ต้องนำเข้ามารายงานในการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ 

·สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ ISO 45001:2018 

บทที่7:การปรับเปลี่ยนOHSAS 18001:2007เป็นISO 45001:2018 

·ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนด OHSAS 18001:2007กับISO 45001:2018 

·ระยะเวลาที่ต้องทำการปรับเปลี่ยนระบบเป็น ISO 45001:2018 

·แนวทางและวิธีการปรับเปลี่ยนระบบจาก OHSAS 18001:2007สู่ISO 45001:2018

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 88 ครั้ง