INCOTERMS® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms® 2020: International Trade Agreement

28 เมษายน 2564

ด่วนที่สุด!!!

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563) ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิกและมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน กฎเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


Learn More Point
  *ทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Learn More Topics (09:00-16:00 น.)

1. ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า
2. ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC), ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 20203
3. เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010
4. ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก
5. แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม
6. INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน
7. มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์
8. Incoterms ® 2020 มี 11 เทอม อะไรบ้าง
9. ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฎระเบียบของศุลกากรหรือไม่ อย่างไร
10. ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
11. ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม
12. Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง
 13. กฎระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกี่ยวข้องกับ INCOTERMS
14. ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP
15. การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ 16. ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ /Admin /Back Office ที่ต้องดูแลงานจัดซื้อ จัดหา และบริหารงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร

                            อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ : ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงแรม จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 20)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 เมษายน 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เลิร์นมอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0870768346

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 35 ครั้ง