INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

23 ธันวาคม 2563

The International Chamber of Commerce: ICCหรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่าINCOTERMS 2020 RULESฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่1มกราคม2020 (ปี 2563)

 

ในINCOTERMS 2020มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี2010โดยมี1เทอมที่ทำการยกเลิก และมี1เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น

 

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

 

กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

หัวข้ออบรม

ความหมายและความสำคัญของINCOTERMSต่อการค้า 

ทำไมINTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยนINCOTERMS 2010มาเป็นINCOTERMS 2020

เหตุผลในการยกเลิกDAT,ของINCOTERMS 2010

ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิกแนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMSที่เหมาะสม 

INCOTERMS 2010แบ่งเป็น2กลุ่ม จาก11เทอม เปรียบเทียบกับINCOTERMS 2020ก็มี11เทอม แบ่งได้2กลุ่มเช่นกัน  

มีเทอมอะไรบ้างในINCOTERMS 2020การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์ 

Incoterms ® 2020มี11เทอม อะไรบ้าง

ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง11เทอม

Critical Pointsและการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับINCOTERMS 

ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอมCIFและCIP 

การใช้INCOTERMS Rulesในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับINCOTERMS

ถาม - ตอบ 


อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 ธันวาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 102 ครั้ง