Growth Mindset for Change

14 ธันวาคม 2565

Growth Mindset for Change
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Growth Mindset for Change

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

"สร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองและทีมงาน"

 

หลักการและเหตุผล     

          ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันเกิดขึ้นตลอดเวลา บุคลากรทุกระดับและทีมงานทุกคนขององค์กรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อความทันสมัยและต้องร่วมมือกันสร้างประสิทธิภาพใหม่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจ ซึ่งการที่บุคลากรทุกคนจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน สร้างการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้นั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือผู้นำที่มีความสามารถในการสริมสร้าง "Growth Mindset" ให้เกิดขึ้นกับตนเอง และทีมงานลดเลิกการใช้กรอบความคิดเดิมแบบยึดติด (Fixed Mindset) ในการทำงาน เพื่อจะทำให้ตนเองและทีมงานพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมคิดและร่วมมือกันทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอในแบบองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพ

         หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Growth Mindset ในตัวผู้นำและ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานจะสามารถนำกรอบความคิดใหม่ไปสู่การการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในแบบยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างให้ทีมงานมุ่งมั่นในการสร้างผลสำเร็จที่ดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลสูง

 
Key Contents

♟ Part 1. ผู้นำกับการเสริมสร้าง Growth Mindset อย่างมีประสิทธิภาพ
            • แนวทางขององค์กรคุณภาพในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Economy
         • ความเปลี่ยนแปลง 3 แบบและการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง (Disruptive Change)
         • การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในองค์กรที่ผู้นำต้องรู้ (PEST Model & 7S Framework)
         • คุณภาพที่สำคัญ 3 ประการของผู้นำยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ
         • ความหมายของกรอบแนวคิดในการทำงาน 2 แบบ Fixed Mindset VS Growth Mindset
         • การปรับเปลี่ยนสู่กรอบความคิดใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
         • 3 แนวทางการพัฒนา Growth Mindset ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         • การใช้ Growth Mindset ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

♟ Part 2. เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
            • สิ่งบอกเหตุที่สำคัญที่ต้องมีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
         • 5 เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         • อุปสรรคสำคัญของผู้นำในการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
         • ความสัมพันธ์ของ Growth Mindset กับ Comfort Zone to Growth Zone
         • กรอบความคิดในการสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างสร้างสรรค์
         • Growth Mindset ของทีมงานกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล
         • คุณค่าของ Growth Mindset ในการทำงานของทีมงานอย่าง Proactive
         • Growth Mindset กับการสร้างและพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         • การพัฒนาและการปรับปรุงงานด้วย Growth Mindset อย่างมีประสิทธิผล
         • Growth Mindset ของทีมความร่วมมือสู่ความสำเร็จ 3 ระดับขององค์กร
         • บทสรุปของการประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการพัฒนางานในมิติต่าง ๆ

Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงรอบ ๆ องค์กร และตระหนักในการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการนำทีมงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวิธีการเสริมสร้าง Growth Mindset ในตนเองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การนำทีมงานให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบนความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทีมงานทุกคนให้สร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นร่วมกัน และพร้อมนำกรอบความคิดใหม่มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปสู่เป้าหมายองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/760/growth-mindset-for-change/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำ

ประสบการณ์การทำงาน
- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 614 ครั้ง