From Good to Great Manager

31 มกราคม 2562

          "เป็นผู้บริหารที่ดีอาจไม่เพียงพอ ก้าวสู่อีกระดับสู่การเป็นเกรทเมเนเจอร์ !!" เคยคิดกันบ้างไหม? ว่าผู้จัดการที่ดีต้องเป็นอย่างไร? ก็คือคนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการทำงานให้ได้เป้าหมายนั้น ผู้จัดการไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องสามารถบริหารจัดการทุกคนในทีมของตนทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องมีความสามารถทั้งในด้านการบริหารงาน และบริหารคน ไปพร้อมๆ กัน ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย วางแผนคน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายให้ได้ ซึ่งดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ง่ายเลยเพราะต้องทำงานร่วมกับคนผลงานถึงจะออกมาสำเร็จ ซึ่งคนที่เป็นผู้จัดการจะต้องมีทักษะทั้งในการบริหารคน และงาน นั่นเอง และต้องเกิดจากการสร้างทั้งนั้น แต่การสร้างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน

          หลักสูตร From Good to Great Manager จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้จัดการที่จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ให้บริหารคนได้ดีเด่น บริหารงานได้ดีเยี่ยม และได้ผลงานออกมาเป็นเลิศ


Key Contents

1. จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ได้อย่างไร

2. Change to great: Update Paradigm Management

          • ผู้นำกับการการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร

          • แนวคิดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

          • วัฒนธรรมองค์กร : ค่านิยมองค์กรและการประยุกต์ใช้ (Knowledge & Information : Implementation)

3. Leadership 4.0: Competencies for Great Manager

          • ประเมินคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นำ (ทดสอบภาวะผู้นำในตนเอง)

          • Vision และการพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างการยอมรับ : Digital Leadership

          • Power เพื่อการควบคุมคน (ให้คุณ : ให้โทษ)

          • จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ

          • ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน (Boomer - Gen X - Gen Y – Gen Z)

4. From Good to Great with Coaching – Mentoring – Counseling• Coaching : เพื่อวิเคราะห์ – พัฒนา – ทำงานได้

          • Mentoring : เพื่อการปรับตัว

          • Counseling : จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา

5. ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร Great Manager


Key Benefits

          1. แนวคิดการบริหารงานยุคใหม่ สำหรับผู้นำยุค 4.0 แนวทางการพัฒนาตนเอง

          2. สร้างการเปลี่ยนแปลงและการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง

          3. การบริหารคนต่างวัย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          4. ทำการประเมินผลงานได้อย่างสร้างสรรค์


วิทยากร

อ.จุลชัย จุลเจือ

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจและการบริการ
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- นักวิชาการกองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 มกราคม 2562 09:00 น. - 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0-2559-2146-7, 085-485-8826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 682 ครั้ง