Excellent Supervisory Skill หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

6 ตุลาคม 2564

Excellent Supervisory Skill
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธ
ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"ผู้นำจัดการกับสิ่งที่มองไม่เห็น

ผู้จัดการจัดการกับสิ่งที่มองเห็น"


          ยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกองค์กรต่างคิดกลยุทธ์ในการบริหารงานการบริหารคน ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน "ฐานะหัวหน้างานยุคใหม่" จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น สามารถปรับตัว มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานและทีมงาน มีศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และมีเครื่องมือเชิงจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานได้ดำเนินงานอย่างมีความสุขที่แท้จริง

          โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

Key Contents

♟ Part 1 Change

   • ผู้นำกับการการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร

   • งานในอนาคตจะเป็นอย่างไร (Future of Job : Upskill & Reskill)

   • องค์กรแบบใด : คนแบบใดจะอยู่รอดในอนาคต


♟ Part 2 Leadership Competencies

   • Visionและการพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างการยอมรับ

   • Powerเพื่อการควบคุม (ให้คุณ : ให้โทษ)

   • ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน

     (Boomer - Gen-X - Gen-Y - Gen Z)

   • ACE Techniqueการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจทีม


♟ Part 3 Coaching - Mentoring

   • Coaching :พัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อผลงานที่เพิ่มขึ้น

   • ปัจจัยที่ทำให้การCoaching ประสบผลสำเร็จ

   -  ทักษะสำคัญการCoaching (Relationship - Assessment - Coach - Feedback)

   -  การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)และเทคนิคการกระตุ้นจูงใจ

   -  เทคนิคการสอนงาน รูปแบบต่างๆ

(การสอนวิชาการ - การสอนทักษะการปฏิบัติงาน - การสอนแบบO-L-E Technique)


♟ Part 4 Performance & Team Management

   • จิตวิทยาการการทำงานเป็นทีมและการบริหารทีม

   • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ลดการทำงานแบบSilo

   • การประเมินผล งานอย่างสร้างสรรค์และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา

Key Benefits

  1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

  2. ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตน พัฒนาทีมเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  3. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ และทักษะสำคัญของผู้นำตามคุณลักษณะที่องค์กรต้องการ (Managerial Competency)

  4. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผลงานที่เพิ่มขึ้น

  5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร (คนต่างวัย) และเทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

  6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลงานและการติดตามงานอย่างสร้างสรรค์

       สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: 
https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/701/excellent-supervisory-skill/

วิทยากร

วิทยากร
อ. จุลชัย จุลเจือ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การสร้างแรงบรรดาลใจและการบริการ

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลส์ กรุ๊ป จำกัด นักวิชาการกองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ)


สถานที่อบรม (VENUE)

ออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 ตุลาคม 2564 8.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 391 ครั้ง