Excellent Supervisory Skill ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

24 กุมภาพันธ์ 2564

Key Contents

♟ ข้อคิดด้านการบริหารจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0

ท่านจะได้รับข้อคิดในการบริหารจัดการหลากหลายมิติ ซึ่งหัวหน้างานที่ดีต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นได้


♟ คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีผลต่อหัวหน้างาน ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่
• ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงานและผลงาน
• ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน
• หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

♟ ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ทีมงาน
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน เพื่อเกิดทักษะการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่ดี • ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล • ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ • ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน


♟ เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และการกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model
ท่านจะได้รับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคน โดยวิธีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model ให้ตอบโจทย์งาน และองค์กรอย่างมีคุณค่า


♟ เครื่องมือ W A P สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
ท่านจะได้รับเครื่องมือที่มีชื่อว่า W A P ไปปรับใช้กับการทำงาน การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย W (What/When/Why/How) เป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น A (Active Listening) เป็นตัวช่วยในการฟังอย่างมีเหตุมีผลเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน P (Powerful Questioning) เป็นตัวช่วยในการฝึกตั้งคำถามกับทีมงานให้เกิดการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น
• เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How
• เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening)
• เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning)

♟ แนวทางการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ
ท่านจะได้แนวทางมาตรฐานการให้ Feedback กับลูกน้องหรือทีมงาน ทำให้ผลการ Feedback เป็นไปตามความคาดหวัง ตรงประเด็น และที่สำคัญผู้รับสารมีความรู้สึกที่ดีอีกด้วย

♟ Role Play : Who am I?
ท่านจะได้ฝึกบทบาทสมมติที่ดึงตัวตนของตนเองออกมาสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

♟ ศิลปะการบริหารคนที่หลากหลายสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์ การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน
• ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน
• เข้าใจสไตล์ลูกน้องและวิธีที่จะพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์
• การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม
• กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน


Key Benefits

1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กรศิลปะ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตาม เป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร

วิทยากร

อ. กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์

โครงการการจัดการกระบวนการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กุมภาพันธ์ 2564 09.30 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 992 ครั้ง