Excel Advanced for Special Functions วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

23 พฤษภาคม 2562


พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระ "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

·        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

·        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มต่างๆ และนำไปใช้งานได้จริงแบบไร้กังวล

·        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อนจนถึงขั้นสูตรแบบ Arrayได้

·        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที

·        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งอื่นๆ ได้เช่น คำสั่ง Conditional atting, คำสั่ง Data Validation เป็นต้น

·        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริง


วิทยากร

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก


สถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม.

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 พฤษภาคม 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 568 ครั้ง