Creativity and Innovation @ Work (คิดสร้างสรรค์ เพื่อ นวัตกรรมแห่งอนาคต)

15 กันยายน 2563


1.    ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล &ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอมั้ย...?

1.    โลกยุค4.0เปลี่ยนแปลงผันผวน จะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ท่ามกลางภูมิทัศน์เศรษฐกิจหลังโควิด (Post Covid) ต้องมองอย่างไร?

2.    ยึดติดกับระบบเดิม ๆ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ

3.    ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

 

2.    วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิก &เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จในยุคหลังโควิด (Post Covid)โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

1.    จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในยุคหลังโควิดทำอย่างไร?

2.   จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวมีไหวพริบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำได้อย่างไร?

3.   ท่ามกลางความแตกต่าง จะฝึกให้ทุกคนประสานพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ได้อย่างไร?

4.   จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ แตกต่าง และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?

5.    จะคิดค้นสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาองค์กร& รองรับการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไร?

 

3.    กำหนดการ&เนื้อหา(Content)

 

09.00 - 10.30 น.   เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ในยุคPost Covid...เพื่อAim 1

·        10 คุณสมบัติแห่งนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

·        6 Thinking hats...สุดยอดเครื่องมือสร้างสรรค์นวัตกรรม

·        COE...ไขความลับ 10 ชนิดนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ประสบความสำเร็จ

·        Reverse innovation...จุดเปลี่ยนสำคัญแห่งภูมิทัศน์เศรษฐกิจ ยุคPost Covid

·        BCG Economy...โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

·        Steve Jobs' perspective:ทำไมต้องแตกต่างแบบ3D...คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรรม?

·        กรณีศึกษา ระดับสากล&ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

·        กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "The next spy"...เพื่อIce breaking

·        กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค "สำรวจบุคลิกนักคิดเชิงออกแบบ" สไตล์ 3C

10.30 - 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.  พัฒนานวัตกรรมด้าน Configurationด้วยหมวกสีเขียว ผ่านการใช้ไหวพริบ...เพื่อAim 2

·        4R...รหัสลับกระตุกไหวพริบ

·        รู้เท่าทัน 9ม. ...อุปสรรคความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Barrier)

·        3F...กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า

·        4R+ 5M1E = 3Fสมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์

·        SHARP...5 บุคลิกแห่งนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีไหวพริบ

·        กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "Inspirational story"...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยงด้วยจินตนาการ

·        กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค"คิดไวไหวพริบ" สไตล์4R

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.   พัฒนานวัตกรรมด้าน Experienceด้วยหมวกสีเหลือง ผ่านการระดมสมอง...เพื่อAim 3

·        L...คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย (Lt. brain function)

·        L&R...กุญแจไขพลังสมอง2 ซีกเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา

·        R...คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกขวา (Rt. brain function)

·        12ข้อสังเกตแห่งการคิดมุ่งทางออก

·        COOL...เคล็ดวิชากระตุ้นสมองซีกขวาแบบ Einstein model

·        กรณีศึกษา:วิเคราะห์COOL & Creative thinking

·        3มาก...กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย

·        3+ PDCA....สูตรลับพิชิตปัญหาแบบเห็นผลเร็ว(Quick win)

·        กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "Brain & Hand Exercise"...เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก

·        กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค"ระดมสมองมุ่งทางออก" สไตล์COOL

14.00 - 14.45 น.   พัฒนานวัตกรรมด้าน Offeringด้วยหมวกเขียว ผ่านเชื่อมโยงอิสระ...เพื่อAim 4

·        2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง2 ซีก

·        ART...บันได3ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ(Lateral thinking)

·        IPO...12 ประเด็นปัญหาที่ควรปรับปรุง

·        Random word...เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ

·        5F...เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดีย (Prototype)เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม

·        PDCA...เครื่องมือยกระดับสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม

·        SHARP...5 ข้อสังเกตแห่งนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

·        CREATIVE...8แนวทางปลุกสมองให้คิดสร้างสรรค์นอกกรอบทั่วทั้งองค์กร

·        กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "Brain Quiz: Picture & Word"...เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ

·        กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค"คิดริเริ่มนอกกรอบ"สไตล์ART

·        กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค"สร้างPrototype" สไตล์5F

14.45 -15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.   พัฒนานวัตกรรมด้าน Configurationด้วยหมวกสีเขียว&หมวกสีแดง ผ่านดนตรีบำบัด&NLP...เพื่อAim 5

·        ถอดรหัส10คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)

·        4D...คุณสมบัติแห่งนวัตกรรมย้อนรอย(Reverse innovation)

·        4C...ไขปริศนาการคิดแบบ"ปิ๊งแว้บ"(Intuition):ถอดบทเรียนจากArchimedes

·        9สุดยอดคำถามกระตุกคิดพลิกนวัตกรรม

·        3S...ความลับ3ชั้นของการโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์(NLP)

·        Intuition...สร้างได้ เมื่อหยุดคิด (NLP: Level 3)

·        20 เคล็ดลับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์(Creative thinking)

·        กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "3S Music therapy with NLP"...เพื่อฝึกคิดแบบ"ปิ๊งแว้บ" (AHA Moment!)ด้วยดนตรีบำบัด& ภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก

·        กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค"เปิดสมองมองใหม่ "สไตล์ 10 คิด

·        สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้

·        ปฏิบัติการ"สร้างการเปลี่ยนแปลง"สไตล์3A

หมายเหตุ:เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

4.    รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

70/30 (Workshop/Theory),ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming,อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด(NLP)

5.    กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

·        ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

 

6.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Result)

·        Reskillที่ตอบโจทย์อนาคต:  6 Future skillsได้แก่...เทคนิคสำรวจบุคลิกนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม, เทคนิค                 คิดไวไหวพริบ, เทคนิค ระดมสมองมุ่งทางออก, เทคนิค คิดริเริ่มนอกกรอบ, เทคนิค สร้าง Prototype, เทคนิค คิดแบบปิ๊งแว๊บ

·        ขีดความสามารถรองรับ ยุคPost Covidได้แก่... การคิดเชิงสร้างสรรค์ &นวัตกรรม, การคิดแก้ปัญหา,ความคิดแบบเปิดกว้าง& เพิ่มความเก่งให้หลายหลายอยู่เสมอ

 

7.    ข้อแตกต่าง&โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding Difference)

 ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  เน้นมีส่วนร่วม &ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต(Future skills)โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่2 ท่านรับส่วนลดรวม800 บาท, สมัคร4ท่านขึ้นไป เหลือ2,900 บาท/ท่าน(ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อนVAT

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405 Line : https://lin.ee/8ADNFiH E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
วิทยากร

ดร. นพ.ยุทธนา ภาระนันท์สถานที่อบรม (VENUE)

NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 กันยายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 14 ครั้ง