Constructive Feedback for Better Performance การให้ feedback

13 กันยายน 2564

การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่หลักของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) ที่บอกกล่าวถึงพฤติกรรมในการทำงานที่เกิดขึ้นของผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรู้ และ ตระหนักคิด ถึงการปฏิบัติตัวของตนเอง รวมถึงมุมมอง แนวทาง และแนวความคิดของผู้บังคับบัญชา  และสามารถวางแผนร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีการในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

      การให้Feedbackเป็นกระบวนการสื่อสารที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้นำ ในการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในสร้างแรงจูงใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย


หัวข้อการอบรม

ความสำคัญของการให้ Feedback

ข้อควรระวังในการให้ Feedback

คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้ Feedback

ทักษะการสื่อสารเพื่อการให้ Feedback

 - การสื่อสารเชิงบวก

 - การฟัง

 - การสะท้อนกลับ

 - การสนทนา

เทคนิคการให้ Feedback

การร่วมตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

หลังการให้Feedbackด้วย 3F Performance Coaching Model


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน - ผู้บริหารระดับกลาง (รับ 15 ที่นั่ง)

วิทยากร

อาจารย์สุวัชชัย  แก้วทรัพย์ศักดิ์


สถานที่อบรม (VENUE)

zoom Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 กันยายน 2564 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Challenge Training
เบอร์ติดต่อ : 089-234-3057

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2,700 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 104 ครั้ง