Agile Management

8 กุมภาพันธ์ 2565

Agile Management
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารงานแบบคล่องตัว
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

"แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของทีม
ด้วยหลัก 
Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม
เน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว
ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด"


       การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร

**หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิด ๆ และค่อย ๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


Key Contents

อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
      
     • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร
          • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
          • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ
          • ผิดพลาดให้เร็ว
          • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

กระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile

บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
         
• The Roadmap
           • The Backlog
         • Sprint Planning
         • The Daily Scrum

เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum

การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scrum

Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

Agile Manifesto Principle


Key Benefits

1. เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile
2. เข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการบริหารโครงการ และบทบาทหน้าที่ของทีมงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
3. ได้รับแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว
4. สามารถนำเครื่องมือแบบScrumซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด Agile ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้

      สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/709/agile-management/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile Management,
Project Management, Operations, Design Thinking


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3128 ครั้ง