หลักสูตร : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

16 - 17 มีนาคม 25636 Managerial Skills for Top Manager
หลักสูตร : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (16 - 17 มี.ค. 2563)


Key Contents

♟ ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดวางแผนงาน ทักษะการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน งานประเภทต่างๆ การบริหารงาน อุปนิสัยการใช้เวลาโดยทั่วไป คำถามเพื่อการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า การกำหนดความสำคัญของเวลาและการวิเคราะห์คุณค่าของการใช้เวลาแบบ ABC Strategy และเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้เกิด Good Management & Get More Time

• แผนสามระดับกับผู้บริหาร

• ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง : เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

• กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

♟ ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

ท่านจะได้เรียนรู้ประเภทของปัญหาที่ผู้จัดการต้องรู้จัก เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจระดับบุคคลและกลุ่ม แบบฟอร์มการตัดสินใจ รูปแบบการตัดสินใจที่ทรงคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถผู้จัดการในการแก้ปัญหาสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ

• แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

• ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

• รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

♟ ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งบอกเหตุที่ควรจะมีการปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานที่สามารถทำให้เพิ่มผลงานในรูปแบบต่างๆ หลักการคิดวิเคราะห์ปรับลดขั้นตอนงาน หลักการปรับปรุงงาน แบบ ECRS และ 9 กระบวนการในการปรับปรุงงานให้เกิดคุณภาพ

• แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

• แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

• ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

♟ ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ท่านจะได้เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organization Change) ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง (Structure) ระบบการทำงาน (Work Process) เทคโนโลยี (Technology) และเปลี่ยนสถานะองค์กร ตลอดจนบทบาทหน้าที่สำคัญ Change Leader & Change Agent

• ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

• เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

• การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ : ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

♟ ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดของความขัดแย้ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน การยอมรับความแตกต่างของบุคคล การพึ่งพาเกี่ยวข้องกันในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกในการขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง เทคนิคการลดความขัดแย้งเพื่อลดปัญหาและจัดการกับความคิดที่แตกต่างของคนในทีม

• บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

• การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

• เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

♟ ทักษะด้านการบริหารทีม

ท่านจะได้เรียนรู้องค์ประกอบเฉพาะของทีม (เป้าหมาย,ระบบ,บทบาทสมาชิก,บรรยากาศ) ทัศนคติของทีมที่ทุกองค์กรควรมี การบริหารทีมด้วยหลัก Team Management Framework รวมถึงแนวทางการพัฒนาทีมเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เกิด Working System และ Team Spirit อย่างมีความสุข

• สร้างทีมให้เป็นทีม

• บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum Point)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร

ประสบการณ์การทำงาน | ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและ วิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้น เอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชนสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 - 17 มีนาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

15,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 323 ครั้ง