6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

16 - 17 ธันวาคม 2562

6 Managerial Skills for Top Manager

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ(วันจันทร์ ที่ 16 - อังคาร ที่ 17 ธ.ค. 62)        ภาคธุรกิจยุคใหม่นั้น การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการองค์การทุกภาคส่วนที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยภายใน ทั้งนโยบายการบริหารงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้นฐานะสุดยอดผู้จัดการควรมีทัศนคติที่ดี ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์ เพื่อการบริหารงาน บริหารคนให้ทรงคุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

         หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความขัดแย้ง


Key Contents

♟ ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

     ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดวางแผนงาน ทักษะการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน งานประเภทต่างๆ การบริหารงาน อุปนิสัยการใช้เวลาโดยทั่วไป คำถามเพื่อการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า การกำหนดความสำคัญของเวลาและการวิเคราะห์คุณค่าของการใช้เวลาแบบ ABC Strategy และเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้เกิด Good Management & Get More Time

         • แผนสามระดับกับผู้บริหาร

         • ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง : เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

         • กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

♟ ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

     ท่านจะได้เรียนรู้ประเภทของปัญหาที่ผู้จัดการต้องรู้จัก เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจระดับบุคคลและกลุ่ม แบบฟอร์มการตัดสินใจ รูปแบบการตัดสินใจที่ทรงคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาความสามารถผู้จัดการในการแก้ปัญหาสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ

         • แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

         • ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

         • รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

♟ ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

     ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งบอกเหตุที่ควรจะมีการปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานที่สามารถทำให้เพิ่มผลงานในรูปแบบต่างๆ หลักการคิดวิเคราะห์ปรับลดขั้นตอนงาน หลักการปรับปรุงงาน แบบ ECRS และ 9 กระบวนการในการปรับปรุงงานให้เกิดคุณภาพ

         • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

         • แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

         • ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

♟ ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

     ท่านจะได้เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organization Change) ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง (Structure) ระบบการทำงาน (Work Process) เทคโนโลยี (Technology) และเปลี่ยนสถานะองค์กร ตลอดจนบทบาทหน้าที่สำคัญ Change Leader & Change Agent

         • ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

         • เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

         • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ : ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

♟ ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

     ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดของความขัดแย้ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน การยอมรับความแตกต่างของบุคคล การพึ่งพาเกี่ยวข้องกันในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกในการขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง เทคนิคการลดความขัดแย้งเพื่อลดปัญหาและจัดการกับความคิดที่แตกต่างของคนในทีม

         • บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

         • การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

         • เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

♟ ทักษะด้านการบริหารทีม

     ท่านจะได้เรียนรู้องค์ประกอบเฉพาะของทีม (เป้าหมาย,ระบบ,บทบาทสมาชิก,บรรยากาศ) ทัศนคติของทีมที่ทุกองค์กรควรมี การบริหารทีมด้วยหลัก Team Management Framework รวมถึงแนวทางการพัฒนาทีมเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เกิด Working System และ Team Spirit อย่างมีความสุข

         • สร้างทีมให้เป็นทีม

         • บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimum Point)


Key Benefits


     1. เข้าใจ และทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหาร จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการ บริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
     2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
     3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน
     4. สามารถเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่างๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร

- ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก(TRAPD)


อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 - 17 ธันวาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

14,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 460 ครั้ง