(26 เม.ย. 62) หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE อ.พลกฤต

26 เมษายน 2562


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

Ø   เจ้าของกิจการ

Ø   ตัวแทนฝ่ายบริหาร

Ø   บุคคลที่มีความสนใจ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน

     สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

 

 

หัวข้อการเรียนรู้

§   เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS)

§   หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

§   จริยธรรมทางธุรกิจ

§   วงจรการบัญชี

§   เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท

§   การจัดการแหล่งเงินทุน

§   โครงสร้างของเงินทุน

§   ประเภทของงบการเงิน

§   การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน RATIO

ü   สภาคคล่อง (LIQUIDITY)

ü   ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (ASSET MANAGEMENT)

ü   การบริหารหนี้สิน (DEBT MANAGEMENT)

ü   ความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY)

ü   ประเมินผลทางธุรกิจ (MARKET VALUE)

§   การวิเคราะห์งบในแนวดิ่ง และแนวนอน 

§   การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ 

§   การใช้เครื่องมือการบริหาร และการประเมินผล (VALUE CHAIN, TARGET COSTING, BALANCE SCORECARD)

รูปแบบการเรียนรู้

     การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร Ø เจ้าของกิจการ Ø ตัวแทนฝ่ายบริหาร Ø บุคคลที่มีความสนใจ

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม: โรงแรมสุขุมวิท ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 เมษายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

Tess Training
เบอร์ติดต่อ : 099-162-9559

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 167 ครั้ง