(25-26 เม.ย. 62) International Material Data System : IMDS

25 เมษายน 2562


หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือ ห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น เทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลสารเคมี เข้าไปในระบบ IMDS และดำเนินการส่งให้คู่ค้าของตน แต่ปัญหาคือผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดในกลุ่มประเทศทาง EU / Asia และข้อกำหนดในระบบ IMDS หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

ผู้รับช่วงผลิตจะต้องแนบข้อมูล IMDS Report ในเอกสาร "อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)" เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เพราะนั่นหมายถึง องค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันที และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดของกฎหมายด้านการควบคุมสารปนเปื้อน ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, IMDS ในผลิตภัณฑ์ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติจริงในระบบIMDS เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

วันที่ 1 BASIC IMDS

ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS

บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

1. HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS

• REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS

• THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)

• THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.

• DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY

• IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE

2. THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS

• SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION

• BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY

• SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY

• MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

• BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS

• PROCESS CHEMICALS IN IMDS

• FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)

• COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES

• MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES

3. MATERIAL DATA SHEET ( MDS ) & EXERCISE

• MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

• MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE

• CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS

• CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS

• PROPRIETARY INFORMATION HANDING

• CREATION OF TREE STRUCTURES

• CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA

• CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA

• CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA

• USAGE OF JOKERS

• INTERNAL CHECK ROUTINES

• MATERIAL SUBSTANCE CHECK

4. PROCESS & OTHER FUNCTIONS ( EXERCISE )

• APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING

• SENT / RECEIVED FUNCTIONS

• ACCEPTING / REJECTING A MDS

• COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS

• CREATE COPY ( COPY ), CREATE MODULE

• MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD )

5. IMDS MANAGEMENT & STRATEGY

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT

• APPROACH TO IMPLEMENTATION

• DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

• THE FUTURE OF IMDS

 

วันที่ 2 ADVANCE IMDS

1. IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION

• CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS

• NEW USER SETUP ( IMDS TEAM - ROLES AND RESPONSIBILITIES ), PASSWORD RESET, EDITING

• SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE

• THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS

• SETTING YOUR IMDS ACCOUNT - WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

• FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON

• SETTING YOUR IMDS ACCOUNT - WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

2. MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS

• ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS

• REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING

• IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA

• SUPPLIER COMMUNICATION

• DATA TRACKING METHODS

• ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS

• IMDS CHECK FUNCTION

• HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA

• PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS - SETTING DATA QUALITY STANDARD AND

ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

3. ADVANCE DATA ENTRY FUNCTIONS

• TIME - SAVING TECHNIQUES

• INTERNAL DATA LIBRARIES

• MDS REQUEST FUNCTIONALITY

• NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS

• ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS

• USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS

4. MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE

• GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST ( GADSL ) LIST

OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

• OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA

• IMDS DATA RECOMMENDATIONS

• ELV ANNEX II EXEMPTIONS

• REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS ( USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS

STEERING COMMITTEE )

• ELV ANNEX II EXEMPTIONS

5. IMDS MANAGEMENT ISSUE

• IMPLEMENTING IMDS

• INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS

• ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS

• DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

• COMPLETING YOUR ASSEMBLY AND SUBMITTING TO YOUR CUSTOMER USING THE ANALYSIS FUNCTION TO CHECK OVERALL SVHC CONTENT

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

·      ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN L (THAILAND)

·      ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN L (THAILAND)

·      หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

·      หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

·      หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

หลักสูตรลิขสิทธิ์ราคาท่านละ 15,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 13,000/วัน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 เมษายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

Tess Training
เบอร์ติดต่อ : 099-162-9559

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 228 ครั้ง