10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้

13 ธันวาคม 2562

10 Models - Marketing Perspective

10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ (วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 62)        นักการตลาดมืออาชีพนั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาทและสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนงานการตลาดได้อย่างครบถ้วนในทุกมุมมอง
        ซึ่งในหลักสูตร 10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ ได้รวบรวมโมเดลในด้านต่างๆ ที่นักการตลาดมืออาชีพควรต้องรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานตลาดจริงในโลกยุคใหม่ เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพKey Contents

1. แนวคิดและแนวโน้มทิศทางการทำตลาดยุคใหม่ (Marketing Concept & Trend)
    ท่านจะได้แนวคิดหรือมุมมองทางการตลาดยุคใหม่ที่โดนใจลูกค้า เข้าใจทิศทางการตลาดผ่านช่องทางที่หลากหลาย แนวคิดการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Customer - Brand & Image – Value ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Market Analysis)
    ท่านจะเรียนรู้ความเป็นมาของยุคแห่งการตลาด วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
         Models 1 : Market Environmental Analysis
         Models 2 : Consumer Behavior Analysis
3. การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis)
     ท่านจะเรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Needs และ Wants หลักการวิเคราะห์แนวโน้มของลูกค้าในยุคใหม่ และการวิเคราะห์ลูกค้าแบบ Insight อย่างเหมาะสม
         Models 3 : Customer Trend Analysis
         Models 4 : Customer Insight Analysis
4.การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis)
     ท่านจะเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ด้วย 7 PS และการวิเคราะห์ Brand ขององค์กรในรูปแบบธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ทำอย่างไรให้เกิดความลงตัวและเหมาะสม
         Models 5 : 7Ps Analysis
         Models 6 : Brand Analysis
5.การวิเคราะห์การแข่งขัน (Competition Analysis)
     ท่านจะเรียนรู้คู่แข่งที่มีความหลากหลาย แต่ละรูปแบบธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาต่างๆที่ประสบความสำเร็จ
         Models 7 : Competitor Identification Analysis
         Models 8 : Win/Lose Analysis
         Models 9 : GAP Analysis
6.การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Analysis)
     ท่านจะเข้าใจเทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีชั้นเชิง นำไปสู่การเติบโตและสามารถสร้างผลกำไรให้องค์กรได้
         Models 10 : Growth & Wining StrategyKey Benefits

1. ทราบถึงทิศทาง และแนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

2. เรียนรู้แนวคิด แบบจำลองความคิด หลักทางการตลาด และสามารถประยุกต์ใช้ เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์ หรือแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำโมเดลการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ในการ ทำงานตลาดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลมากขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 ธันวาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 375 ครั้ง