.เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volu

4 ธันวาคม 2562


การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการให้ทราบก่อนเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย 


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

4.    เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

5.    เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ


หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process

-     ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

-     อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ

-     Workshop : ปัญหาที่เกิดจากการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย (Problem)

-     แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

-     ทฤษฎี "การขายล่วงหน้าเพื่อสร้าง Customer Value

-     คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ

Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning

-     บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

-     (การแต่งกาย,การดูแลตนเอง,ท่วงท่าอิริยาบถ, มารยาท)

-     บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ

-     ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า

-     การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

-     Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

-     เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

Module 3 : Sales Presentation, Reading & Consult

-     เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

-     การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

-     เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

-     Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)

-     เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ "สินค้ามีจุดอ่อน"

-     จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ

-     เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย

Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation

-     การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

-     เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

-     การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

-     การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

-     การจัดการกับลูกค้าต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากลำบาก

-     Workshop : แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย(Solution)

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม   

การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย และนำมาทำ Workshop  


อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Birdจ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

Pro 3คน ๆ ละ

3,200

224

(96)

3,328
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ประสบการณ์การทำงาน
                 ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
                 ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
                 * ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
                 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                 ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

Arize Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 ธันวาคม 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 บาท/Early Bird 3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1118 ครั้ง