ว้าว!!! สุดยอดการนำเสนอ (WOW! Presentation)

25 มิถุนายน 2563

หลักสูตร"ว้าว!!!สุดยอดการนำเสนอ "

(WOW!Presentation)

 

    ปัจจุบันนี้'การนำเสนอ' (Presentation)ที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเชื่อมั่น เพื่อการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนยังเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสสร้างความสำเร็จ ความเติบโตทางธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  เช่นการขายสินค้า บริการ หรือขายIdeaให้ก้าวหน้าทันยุคสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น 'เทคนิคการนำเสนอ'ที่เคยใช้ได้ดีในยุคก่อน อาจใช้ไม่ได้ผลดีในยุคนี้ 

     ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กร ควรจัดการฝึกฝนพัฒนา 'ทักษะการนำเสนอ'(Presentation Skill) ของผู้นำเสนอ(Presenter) ในทุกระดับ ใน'ทีมนำเสนอ'ให้สามารถปรับตัว ปรับความคิดเชิงสร้างสรรค์ และปรับกลยุทธ์ ให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเชื่อมโยงความต้องการของผู้เกี่ยวข้องรอบด้าน ให้มีความสุข ความสำเร็จร่วมกัน จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นว่า...'ว้าว!สุดยอดการนำเสนอ' (WOW! Presentation)

วัตถุประสงค์

·      เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเรียนรู้การวางแผน ออกแบบ เตรียมนำเสนอ เตรียมสื่อ คุมเวลา และอื่นๆ

·       พัฒนาทักษการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอโน้มน้าวจูงใจ เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย

·       สร้างทัศนคติที่ดีมีแรงบันดาลใจ  เพิ่มความเชื่อมั่นในการพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดีขึ้น

·      ฝึกฝนประยุกต์การแก้ไขปัญหาในการนำเสนอ การตอบคำถาม การขจัดข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ

·      สร้างความตระหนักถึงการใช้เครื่องมือ กิจกรรม การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม และความปลอดภัย


หัวข้อการฝึกอบรม

ü Introduction :ความสำเร็จกับการนำเสนอแบบ WOW!Presentation

·      Why?ทำไม  ต้องนำเสนอให้น่าสนใจ แบบ WOW!Presentation

·      Who? ใคร บ้างที่สามารถเป็น...ทีมนำเสนอสุดว้าว!

·      What?อะไร คือ  การนำเสนอสุดว้าว!

·      How?ทำอย่างไร จึงนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายสนใจจนอุทานว่า... 'ว้าว! สุดยอดการนำเสนอ'

·      Change! เปลี่ยน 'การนำเสนอที่น่าเบื่อ'เป็น'ว้าว!สุดยอดการนำเสนอ'

·      3D Presentation! ขั้นตอนการนำเสนอแบบ3 มิติ 

·      Challenge:ท้าทาย! ให้นำเสนอแบบ  'ว้าว! สุดยอดการนำเสนอ'

ü Module 1: Inputการนำเข้าข้อมูลที่จำเป็นก่อนออกแบบ WOW!Presentation

·       Learn how to go : 3 เรื่อง ที่ต้อง'รู้'ก่อนก้าวสู่การนำเสนอแบบWOW!Presentation

·       Start :รู้จุดเริ่มต้น(รู้เขา รู้เรา)

·       Destination: รู้จุดมุ่งหมาย(รู้ชัดเป้าหมาย รู้ใจกลุ่มเป้าหมาย)

·      การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอ

·       GPS: รู้ถูกทิศทาง(รู้ยุทธวิธี รู้จักใช้เครื่องมือ)

·       4องค์ประกอบของWOW!Presentation

ü Module 2: Processกระบวนการออกแบบเนื้อหาในการนำเสนอแบบ WOW!Presentation

·       Build story board:การสร้างกรอบแสดงเรื่องราวของ WOW!Presentation

·       Content :โครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ

·       Chanel & Other :การใช้ช่องทาง สถานที่ เครื่องมือ และอื่นๆ เพื่อประกอบการนำเสนอ

(การจัดเตรียมสื่อนำเสนอน่าสนใจ เห็นภาพ สี อักษร สัมผัส ที่เหมาะสมกับองค์ประกอบอื่น)

·       Practice: 3 ขั้น ที่ต้อง'ฝึก'นำเสนอ เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับข้อเสนอ

·       Connect:การเชื่อมโยงการนำเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย

·       Pain Point: การค้นหาจุดเจ็บปวด หรือปัญหาต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย

·       Strong Point: การนำเสนอจุดเข้มแข็งที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

ü Module 3: Outputผลลัพธ์การส่งมอบWOW!Presentation ด้วยทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

·        Presenter: 3 คุณสมบัติหลัก ที่ต้อง'เป็น'  ของ ผู้นำเสนอ

·       Internal power: พลังจากภายใน

การเพิ่มความมั่นใจ เทคนิคลดตื่นเต้น ลดความประหม่า

·       Character & Action:คุณลักษณะ และการแสดงออก

บุคลิกภาพ การต้อนรับ-ทักทาย การสบตา การวางท่าทาง นั่ง ยืน เดิน เคลื่อนไหว การใช้พื้นที่

·       Communication:การสื่อสาร

ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การใช้ถ้อยคำ

·       การจัดการFeedback

(เทคนิคการตอบคำถาม และขจัดข้อโต้แย้ง)


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

·      ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนออกแบบเตรียมการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

·       ผู้เข้าอบรมมีทักษการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมืออาชีพ

·      ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจในการนำเสนอที่ดีได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

·      ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แก้ไขปัญหาในการนำเสนอ การตอบคำถาม และขจัดข้อโต้แย้ง

ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการใช้เครื่องมือ กิจกรรม การใช้พื้นที่ได้เหมาะสม และความปลอดภัย


วิทยากร

คุณจันทรา ประสงค์ศิลปกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กทม.

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มิถุนายน 2563 09.00 - 16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-606-0444 , 090-645-0992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 581 ครั้ง