ใหม่ การบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 27 กันยายน 65 อ.ณรงค์

27 กันยายน 2565


อบรมแบบONLINEผ่านZOOM

ราคา  2500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

หัวข้ออบรม

การบริหารคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

- การจัดLAY OUTการบริหารพื้นที่คลังสินค้า

- การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

- การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

- การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

- ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

- บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY4.0 )

- ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง?และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

- ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS)ในการจัดการสินค้าคงคลัง

- ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

- แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK)ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

-การจัดเก็บแบบFIFO/FEFO/LIFO

-การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

-WORKSHOPการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

- กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

- หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM)ในคลังสินค้า

- การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING)และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT)ในคลังสินค้า

- บทบาทหน้าที่ความสำคัญของWAREHOUSEและศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

-เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK)โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

-การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

- การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

-ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

-WORKSHOPการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

-สรุป ถาม - ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญLean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC,5S, Kaizen, Suggestion

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัยการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษารถยกอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 353 ครั้ง