เรียน ออนไลน์ การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ 30 ม.ค.64 อาจารย์สุพจน์ 09.00-16.00

30 มกราคม 2564เรียน ออนไลน์ การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ30ม.ค.64 อาจารย์สุพจน์09.00-16.00

30มกราคม 2564

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีตBusiness Unit Managerฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Managerฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

 

09.00 - 16.00น.

อบรมOnline ผ่านZoom

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

ราคาท่านละ2,500 บาท  (ไม่รวม VAT)

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200%ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

         ความสำเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล้ว การวางแผนการขายถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นของการขายที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเข้าพบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะส่งผลอย่างมากต่อรายได้ กำไรหรือขาดทุนของบริษัท

         หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขาย การกำหนดเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย ระดมสมองเพื่อฝึกฝนการวางแผนอย่างได้ผลจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายอย่างได
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย และวางแผนการขายให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
 2. การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis
 3. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
 4. กิจกรรม:SWOT Analysisและการกำหนดเป้าหมายการขาย
 5. แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

5.1ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

5.2ผลิตภัณฑ์ (Product)

5.3ราคา (Price)

5.4ช่องทางการขาย (Sales Channel)

5.5การส่งเสริมการขาย (Promotion)

 1. ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

6.1คู่แข่งขันในพื้นที่

6.2เป้ายอดขาย

6.3งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 1. การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)
 2. กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
 3. การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
 4. การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)
 5. ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย
 6. สรุป คำถามและคำตอบ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.comคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มกราคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 333 ครั้ง