สัมมนา Online : Business Model Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

29 มิถุนายน 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของการบริหารองค์กรว่าในแต่ละส่วนงานหลังบ้านและหน้าจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง หากผู้บริหารหรือผู้ประกอบกาหรไม่ทราบทิศทางธุรกิจสิทธิให้กับองค์กร เครื่องมือนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในการทำธุรกิจมากยิ่งขั้น โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำ ก็ยากที่จะเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าในการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นจากกระดาษแผ่นเดียวโดยเครื่องมือที่เรียนกว่าหลักสูตร Business Model Canvasเพื่อเพิ่มประWorkshop แทนการไปดูแผนธุรกิจที่ดูทีไรก็ยังงงกับตัวหนังสือที่เขียนไว้มากมาย

 

BMCเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการประกอบกิจการในภาพรวมว่าจะเป็นในเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชีการเงินเข้าไว้ด้วยกันด้วยเพียงกระดาษแผ่นเดียวเพื่อสร้างมูลค่าและหาโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบง่ายผ่านกระดาษแผ่นด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas

2.เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการการบริหารธุรกิจได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.กรอบแนวคิดในการทำธุรกิจ

2.การออกแบบวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เช่น จะเป็นผู้นำด้านใด เป็นศูนย์กลาง เป็นพาร์ทเนอร์ เป็นต้น

3.ความสำคัญของBMCมาจากไหน?

4.งานหน้าบ้าน

4.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)

ใครคือคนที่เราต้องการให้คุณค่า และใครคือลูกค้าคนสำคัญ

4.2 คุณค่าที่องค์กรมอบให้ลูกค้า (Value Proposition)

คุณค่าที่จะส่งมอบ ปัญหาอะไรที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข

อะไรที่ทำให้ลูกค้าพอใจ

สินค้าและบริการอะไรที่ส่งให้แต่ละกลุ่มลูกค้า

4.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)

ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเราต้องทำอย่างไร

ทำอย่างไรจะรวมช่องทางได้ ช่องทางใดจะดีที่สุดและเหมาะสมแต่ละกลุ่ม

ช่องทางใดต้นทุนต่ำสุด

4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)

ประเภทของความสำพันธ์

ความสัมพันธ์ใดบ้างที่ลงมือทำไปแล้ว

ต้นทุนเท่าไหร่ในการสร้างความสัมพันธ์

4.5 ประเภทของรายได้ (Revenue Stream)

คุณค่าไหนที่ลูกค้ายอมจ่าย

ลูกค้าจ่ายอะไร จ่ายเท่าไหร่

รายรับของแต่ละช่องทางจากสินค้าและบริการ

5.งานหลังบ้าน

5.1 การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Key Resources)

ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการตอบสนอง เช่นMan Money Material Machine Management

5.2 กิจกรรมที่ต้องตั้งแต่สร้างจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า (Key Point)

กระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุง นวัตกรรม และกิจกรมที่ต้องตอบสนองลูกค้า

5.3 การสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner Network)

พันธมิตรหลัก

ซัพพลายเออร์หลัก

ทรัพยากรหลักที่มาจากพันธมิตร

กิจกรรมหลักที่พันธมิตรกระทำให้

5.4 ต้นทุนการสร้างและส่งคุณค่าให้ลูกค้า (Cost Structure)

ต้นทุนอะไรที่สำคัญ

ทรัพยากรหลักอะไรคือต้นทุนสูงสุด

กิจกรรมหลักอะไรที่ต้นทุนสูงสุด

สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

กำหนดการ   วันอังคารที่29 มิถุนายน2564

สถานที่        Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 123 ครั้ง