สัมมนา Online : เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

28 มกราคม 2564

บทนำ

ในระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015มีการกำหนดให้จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ในข้อกำหนดที่ 6.2เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ในองค์กรจะมีการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพด้วยการบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการติดตามวัดผลการปฏิบัติการ วัดสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า ข้อกำหนดและนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ขององค์กร และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 

ดังนั้นการทำความเข้าใจเคล็ดลับการจัดทำObjective & TargetตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015และแนวทางปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ตั้งแต่เทคนิคในการกำหนดประเด็นวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก Core Valueของแต่ละกระบวนการในองค์กร เทคนิคการกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เหมาะสมตามความต้องการหรือเกณฑ์ของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการบรรลุสู่เป้าหมายใหญ่และทิศทางขององค์กรอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร 

2.เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร 

3.เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามภายใน Internal Auditตามข้อกำหนด9.2 และการเตรียมความพร้อมในการนำเข้าข้อมูลสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Reviewตามข้อกำหนด9.3.2 ของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015ในการติดตาม การตรวจวัดสมรรถนะและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินความสอดคล้องของระบบ    

4.เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุง Improvementการเปลี่ยนแปลงChange และการสนับสนุนSupportในการพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในอันที่จะทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Targetสามารถบรรลุผลสำเร็จ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1.ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก 

2.หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าแผนก ของแต่ละสายงาน 

3.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ในส่วนของออฟฟิศ ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนการผลิต 

4.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ในส่วนของหน้างาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายรับประกันคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายจัดส่ง

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบISO 9001:2015 

· TimelineของระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015 

·หลักพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle 

·วงจรPDCAกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่2:ข้อกำหนดของระบบISO 9001:2015  

·บริบทขององค์กรContext of the Organization 

·ความเป็นผู้นำLeadership 

·การวางแผนPlanning 

·การสนับสนุนSupport 

·การปฏิบัติการOperation 

·การประเมินสมรรถนะPerformance Evaluation 

·การปรับปรุงImprovement 

บทที่3:เคล็ดลับในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·หลักทฤษฎีในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

·หัวใจหลักของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

·เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 

บทที่4:การบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·ประเภทของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

·เทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

·เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจากการบริหารความเสี่ยง 

บทที่5:เทคนิคการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·เทคนิคการจัดทำแผนการดำเนินการ Quality Management Plan 

·ตัวอย่างและรูปแบบในการจัดทำแผนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินการ Quality Management Plan 

บทที่6:การติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·รูปแบบในการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·เทคนิคการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลMonitoring & Measurement 

·ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·แนวทางแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคในการติดตามผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

บทที่7:การจัดทำรายงานการติดตาม การตรวจวัดผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·รูปแบบในการจัดทำรายงาน Objective & Target Report 

·ตัวอย่างรายงานการติดตาม ตรวจวัดผลObjective & Target ที่ดี 

·เทคนิคในการสรุปรายงานเมื่อผลการติดตาม ตรวจวัดผลบรรลุผลตามเป้าหมาย 

·เทคนิคในการสรุปรายงานเมื่อผลการติดตาม ตรวจวัดผลไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 

·การกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

บทที่8:เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายในInternal Audit 

·เทคนิคในการจัดทำAudit Check Listsที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·วิธีการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการตรวจติดตามภายใน 

บทที่9:เทคนิคการเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

·การวางแผนรองรับการตรวจสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

·เทคนิคการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

บทที่10:เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เหมาะสมในปีถัดไป 

·ปัจจัยหลักในการพิจารณาเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไป 

·เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไปให้เหมาะสม 

·หัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 285 ครั้ง