สัมมนา Online : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม

29 มิถุนายน 2564

บทนำ

การจัดการสต๊อก (Stock)หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory)ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดการ การรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออกเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป้าหมายคือ บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุด ให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นตามมา

      

ปกติวิชา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)เป็นวิชาที่ส่วนใหญ่ว่าด้วยการคำนวณ ซึ่งปัญหาของผู้เคยเรียนมา หรือผู้ที่ทำงานในสายนี้ อาจไม่เข้าใจสูตร สมการต่างๆ มากนัก หรือ เข้าใจภาคทฤษฎี แต่ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ทำงานจริงอย่างไร แต่หลักสูตรนี้ เน้นแปลงทฤษฎี สูตรคำนวณต่างๆ ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

 

หัวข้อฝึกอบรม

·กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจความหมายและความแตกต่าง ของการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง

·ความสำคัญของสินค้าคงคลัง และความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง

·ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง ที่ต้องผสมผสานกัน

·การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

·การบริหารสินค้าคงคลังด้วยABC Analysis

·เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้า

·การคำนวณคำสั่งซื้อ จุดสั่งซื้อ การเติมเต็มสินค้า ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

·ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)ที่ควรนำมาใช้ กับไม่ควรนำมาใช้

·ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

·กลยุทธ์การลดสต๊อก ฉบับเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตร์การคำนวณขั้นสูง

·ดัชนีชี้วัด (KPIs) ในการบริหารสินค้าคงคลัง และการเลือกไปใช้อย่างเหมาะสม

·เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลัง

·เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yokeการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

· Work Shop

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า จัดซื้อ หรือผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13:00-16:00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 

กำหนดการ     วันอังคารที่29 มิถุนายน2564

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                       

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 132 ครั้ง