สัมมนา Online : การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

30 สิงหาคม 2564

หลักสูตร "การจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015"นี้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะกรรมการ คณะทำงานและบุคลากรในองค์กร ให้สามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในแต่ละข้อสำหรับทุกกระบวนการ ทั้งยังเป็นการรวบรวมและสรุปรายการเอกสารที่ต้องจัดทำตามระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารแต่ละกระบวนการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

2.     เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

3.     เพื่อให้สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:เอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ

·       ความหมายและความสำคัญของเอกสารสารสนเทศ

บทที่2:การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015  

·      คู่มือคุณภาพQuality Manual

·       ระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure

·       วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction

·       แบบฟอร์มForm

·       เอกสารสนับสนุน Support Document

บทที่3:การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในภายนอก Internal & External Factors

·       การวิเคราะห์ SWOT Analysis

·       วิสัยทัศน์และพันธกิจVision & Mission

·       นโยบายคุณภาพQuality Policy

·       ผังองค์กรOrganization Chart

·       ผังกระบวนการธุรกิจ Business Process Chart

·       ตารางวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

·       เอกสารกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       ใบติดตามผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Monitoring & Measurement

·       แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·       แผนการฝึกอบรมประจำปี Training Plan & Training Action

·       เอกสารการประเมินผลการฝึกอบรม Training Evaluation

·       เอกสารบันทึกการฝึกอบรม Training Record

·       แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Plan

·       เอกสารบันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Record

·       เอกสารบันทึกการสื่อสาร Communication Record

·       ทะเบียนรายชื่อเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Master List

·       ทะเบียนรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Holder List

·       ใบDAR,ตารางควบคุมบันทึกคุณภาพ, Revision Record

·       ใบCAR/PAR, CAR Log

·       เอกสารการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ Supplier ion

·       เอกสารการตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน Supplier Evaluation

·       ทะเบียนผู้ขายApproved Supplier Lists

·       แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction

·       แผนการตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

·       ทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·        Audit Check Listในการตรวจติดตามภายใน

·       วาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       บันทึกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Report of Management Review

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.     เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ   วันจันทร์ที่30 สิงหาคม2564

สถานที่        Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก!!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 120 ครั้ง