Public Training : Basic Maintenance System

16 มีนาคม 2565

การบริหารงานของการทำงานต่างๆ จะมีความเหมือนกันอยู่ในทุกระบบโดยแล้วแต่จะบริหารจัดการในเรื่องใด ถ้าเป็นเรื่องของMaintenance Systemจะต้องนำระบบBasic Maintenance Systemเข้ามาทำงานและให้ความรู้กับพนักงานในฝ่ายซึ่งแตกต่างจากการบริหารงานการซ่อมบำรุงเมื่อก่อนโดยจะทำแบบการแก้ไขและแก้ไขตลอดเวลาเพราะว่าวัฒนธรรมของการทำงานของการ Maintenanceจะเป็นแบบBreakdown Maintenanceการเสียแล้วซ่อมแก้ไขมาตลอด ดังนั้นการนำBasic Maintenance Systemจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นการทำกำไรให้มากขึ้นอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.      เพื่อสร้างความรู้ของความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบส่งกำลังที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

2.      เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.      เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกและลงมือทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร

4.      เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกและลงมือในการเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

หัวข้อการอบรม

1.     ความหมายและความสำคัญของการการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธี

2.      ความปลอดภัยกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร(Maintenance & Safety)

3.      รูปแบบและชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Type of Maintenance System)

4.      การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเสียแล้วซ่อมของเครื่องจักร (Breakdown Maintenance)

5.      เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Periodic Maintenance)

6.      เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุงแก้ไข (Corrective Maintenance)

7.      เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคาบเวลา (Periodic Maintenance)

8.      เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance Plan)

 

เทคนิคการฝึกอบรม

Øการบรรยายแบบมีส่วนร่วม

ØกิจกรรมและWork shop

 

ดร.ณรงค์ อาศสนสุวรรณ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ณรงค์ อาศสนสุวรรณ์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มีนาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3927 ครั้ง