สัมมนา Online : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)

30 มิถุนายน 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัญหา (Problem)คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆ ปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost)ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators)และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader)เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด

 

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding)การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA)ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding)เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

1.รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน

2.สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·ปัญหาคืออะไร

·ประเภทของปัญหา

·สาเหตุของปัญหา

·การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา

§ Genba (พื้นที่จริง)

§ Genbutsu (งานที่เกิดปัญหา)

§ Genjisu (สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจริง)

§ Workshopการค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล

·การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา

§ 5W1H

§ Why-Why Analysis

§ Work flow Analysis

§ 7 QC tools

§ Workshopการเลือกใช้เครื่องมือ

·การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และการติดตามประเมินผล

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)พนักงานระดับOperator /Office

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

 

กำหนดการ วันพุธที่30 มิถุนายน2564

สถานที่       Zoom Online Meeting

ราคา           1,500 บาท


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุชสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มิถุนายน 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 99 ครั้ง