สัมมนา Online : การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC

30 มิถุนายน 2564

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

 

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วยDISCเป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีD-I-S-Cเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Øพนักงาน

Øหัวหน้างาน

Øผู้จัดการ

Øบุคคลทั่วไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

·เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย2C

·การสื่อสารโดยใช้หลักSMCRF + 5W

·ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

Workshopฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ประสานงานอย่างชาญฉลาด

·หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์360 องศา

·เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย6 STEP

·การประสานงานโดยใช้หลัก3 D

· 5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

Workshop 7Bกับการประสานงานมืออาชีพ

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

·วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองโดยใช้4 WINDOW

·เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์4 TYPE

·ถาม-ตอบ

Workshop3 วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3 ชั่วโมง เวลา09.00-12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ   วันพุธที่30 มิถุนายน2564

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มิถุนายน 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 155 ครั้ง