สัมมนา Online : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

27 มกราคม 2564

ที่มาของหลักสูตร

         การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด

 สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1.สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ 

2.สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน 

 

หัวข้อการสัมมนา

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept   

-ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม 

-กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ 

-โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5ทักษะ) 

  (ตั้งคำถาม,สำรวจ,เปิดมุมมอง,เชื่อมโยงความคิด และทดลอง) 

-พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

  *Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) 

  *Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ) 

Module 2 : Learning in Action - Part 1 

-เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5ทักษะ 

-ทักษะที่1 :ตั้งคำถาม -->การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์ 

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม 

-ทักษะที่2 :สำรวจ -->การคิดรอบมุม (Inductive Thinking) 

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web) 

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ 

Module 3 : Learning in Action - Part 2 

-ทักษะที่3 :เปิดมุมมอง -->การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

*คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive 

*เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง 

-ทักษะที่4 :เชื่อมโยงความคิด -->การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking) 

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์ 

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด 

Module 4 : Learning in Action - Part 3 

-ทักษะที่5 :ทดลอง -->การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)   

 *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์ 

*เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง 

-สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์ 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

         ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆ หน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)หลักสูตรONLINE 3ชั่วโมง เวลา13.00 - 16.00น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meetingบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDFให้ก่อนวันอบรม2-3วัน

 

อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา 

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

สถานที่           ZOOM ออนไลน์

ราคา             1,500 บาท 
• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มกราคม 2564 13.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 405 ครั้ง