รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act

16 กรกฎาคม 2565


หลักการและเหตุผล

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

2.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

3.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

4.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

·      เจ้าของกิจการ

·      ผู้บริหาร

·      หัวหน้างาน

·      พนักงาน

·      บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

·      การบรรยาย 40%

·      กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

·      กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

Øอาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รายละเอียดการดำเนิน

·      1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

09.00-10.30 น.

·      ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

·      เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน

·      ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

·      วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·      เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 1 :Data Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็นWorkshop

10.30-10.45 น.

พักเบรก

 

10.45-12.00 น.

·      สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.

·      ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·      หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

·      หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

·      หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop2: Relevant Duties

12.00-13.00 น.

พักเที่ยง

 

13.00-14.30 น.

·      หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

·      บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล

·      บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

·      บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 3:Analyzing Data of Organization

14.30-14.45 น.

พักเบรก

 

14.45-16.00 น.

·      บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.

·      แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้

·      แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

·      ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

Workshop4:Risk Analysis Management

หมายเหตุกำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ หรือเลือกอบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กรกฎาคม 2565 9.00-16.00น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 51 ครั้ง