ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ( Job Method )

23 กันยายน 2565                                                                                วัตถุประสงค์

เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

 

หัวข้อการอบรม

บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shopและกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนื้อหาวิชาการ30 : Work Shopกิจกรรม70
การใช้เครื่องมือทางด้านOD toolsและเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น
Dialogue
สุนทรียะสนทนา
แบบทดสอบผู้นำสี่ทิศ
Work Shop :
ฟันเฟืองแห่งองค์กร
การระดมความคิด
Clip VDO
และอื่นๆ

 

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

ช่วงเช้าเวลา09.00-12.00น.

คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ4ทิศ

ประเภทของหัวหน้างาน
ประเภทของหัวหน้างานจากโมเดลผู้นำ 4ทิศ
ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน
ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างานประเภทต่างๆ

หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน (Continuous Quality Improvement (CQI))
กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่สำคัญของCQI
แนวคิดการทำCQI (Continuous Quality Improvement)

ช่วงบ่ายเวลา13.00-16.00น.

การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
หลักในการเลือกและพิจารณางานเพื่อทำการปรับปรุง
งานประเภทไหนบ้างที่ควรปรับปรุงแบบเร่งด่วน
PDCA
หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ:Deming Cycle)หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle)คือวงจรการควบคุมคุณภาพ
การทำงานแบบ โฮ (HO)เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา

การใช้คำถามเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงาน
หลักการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องมีวิธีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์
หลักและวิธีคิดของคำพูดที่ว่า "ดีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุด"
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
Work Shop
ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ระดมสมอง และแชร์ความคิด

หลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลสำเร็จ
หลักการวางแผนการดำเนินงานที่จะทำให้เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ
ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ คือ หลักการที่ใช้ได้เสมอ
เน้นความเรียบง่ายทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน
หัวใจสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เลือกใช้เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับคนที่มีคุณภาพ และเข้าใจคุณภาพที่แท้จริงคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 309 ครั้ง